Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy - Regulamin rekrutacji
Regulamin rekrutacji

Szukaj

Baner

baner cały napis nazwy szkoły i logotypy powiatu i godło szkoły pd gp

e-Dziennik

Plan

plan_lekcji

Dokumenty

logo dokumenty szkoły

Samorząd

samorzad-uczniowski

Konkursy

Projekty

logo-projekty

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w DębicyI. Podstawa prawna.

 • Art. 134 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)

 • Art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) i § 10 pkt 8 lit. a rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego dla publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431)

 • Zarządzenie Nr 1/2023 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na rok szkolny 2023/2024 w województwie podkarpackim

 • Na podstawie § 11baa ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493 z późn. zm.)

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy odbywa się za pośrednictwem elektronicznego naboru, tzn., że ósmoklasista powinien zalogować się na stronie http://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat, wybrać typ szkoły i klasę, w której chciałby podjąć naukę.

II. Szkoła kształci w następujących typach i zawodach:

TECHNIKUM NR 1 - 5-letnie

 

V LICEUM OGÓŁNOKSZTAŁCĄCE

  

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - 3-letnia

 III. Warunki rekrutacji.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 zostanie przeprowadzona w formie elektronicznej przez Starostwo Powiatowe w Dębicy.

Podstawę do zakwalifikowania kandydata do klasy pierwszej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy stanowi miejsce na liście według ilości przyznanych punktów.
O kolejności, miejscu zajętym przez kandydata decyduje liczba uzyskanych punktów.

 1. Kandydat może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:
 2. Punkty (100 pkt)za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum możliwych do uzyskania (na podstawie zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty):

- wynik przedstawiony w procentach z:

 • języka polskiego,
 • matematyki,
  – mnoży się przez 0,35.
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

      – mnoży się przez 0,3.

Wynik zaokrąglony do liczby całkowitej daje liczbę punktur rekrutacyjnych

 1. Punktów (100 pkt)za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów oraz inne osiągnięcia możliwych do uzyskania.

1) Za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej możliwych do uzyskania:

 1. a) celujący 18 punktów
 2. b) bardzo dobry 17punktów
 3. c) dobry 14 punktów
 4. d) dostateczny 8punktów
 5. e) dopuszczający 2punkty

Przedmioty brane pod uwagę to: język polski, matematyka, fizyka lub informatyka, język angielski lub geografia.
2) Za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów.
3) Za szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej kandydat może uzyskać łącznie co najwyżej 18 punktów; sposób przeliczania osiągnięć na punkty stanowi § 6 ust. 1 pkt 1 –5 Rozporządzenia MEN z dnia 18 listopada 2022 r.

 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
  w szczególności w formie wolontariatu 3 punkty.
 1. Kandydatom zwolnionym z egzaminu ósmoklasisty lub jego wybranej części z powodów zdrowotnych, liczbę punktów za ten egzaminu ustala się, przeliczając na punkty oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej według poniższych zasad:
 • za uzyskanie z języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
 1. celującym –przyznaje się po 35 punktów,
 2. bardzo dobrym –przyznaje się po 30 punktów,
 3. dobrym –przyznaje się po 25 punktów,
 4. dostatecznym –przyznaje się po 15 punktów,
 5. dopuszczającym –przyznaje się po 10 punktów;

     2) za uzyskanie z języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 1. celującym –przyznaje się po 30 punktów,
 2. bardzo dobrym –przyznaje się po 25 punktów,
 3. dobrym –przyznaje się po 20 punktów,
 4. dostatecznym –przyznaje się po 10 punktów,
 5. dopuszczającym –przyznaje się po 5 punktów;

Kandydat składa dokumenty zgodnie z zasadami naboru elektronicznego. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

Ponadto do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a–c, przyjmuje się kandydatów, którzy: spełniają warunki opisane w art. 134 ust 1 pkt. 1,3,4 ustawy Prawo oświatowe

Ustala się następującą listę kryteriów w przypadku równorzędnych wyników:

 • Kandydaci spełniają kryteria, opisane w art. 134 ust.2 pkt 1 – 4 ustawy Prawo oświatowe,
 • Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
 • Kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą,
 • Kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskali najwyższą ocenę zachowania,
 • Kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w ostatnim roku nauki,
 • Kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskali najwyższą średnią ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych (z zastosowaniem skali przeliczeniowej ocen),
 • Kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej otrzymali najwyższą ocenę z języka polskiego,
 • Kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej otrzymali najwyższą ocenę z języka obcego,
 • Kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów (procentowy wynik sumaryczny)
  z egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w ostatnim roku nauki,
 • Kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z części egzaminu, zbieżnej z rozszerzeniem programowym, profilem lub przyjętym kierunkiem kształcenia.

IV. Terminy rekrutacji.

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

Od 15 maja od godz. 8.00 do 16 czerwca do godz. 15.00 – składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, wygenerowanych z elektronicznego systemu rekrutacji w swojej szkole podstawowej wraz z dokumentami.

Od 23 czerwca do 10 lipca 2023 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz innych osiągnięciach uwzględnianych w procesie naboru (dotyczy kandydatów nieobjętych elektronicznym systemem naboru) oraz ewentualna zmiana preferencji kandydatów

Do 15 lipca 2023 r. – weryfikacja zgromadzonych w systemie danych o osiągnięciach
z dokumentami dostarczonymi przez kandydatów (spoza systemu).

Do 17 lipca 2023 r. do godziny 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia;

Od 17 lipca od godz. 8.00 do 21 lipca 2023 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

24 lipca 2023 r. do godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Po potwierdzeniu woli podjęcia nauki należy dostarczyć:

1. dwie aktualne fotografie podpisane na odwrocie,(imię i nazwisko, data urodzenia),

2. kartę zdrowia,

3. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
w wybranym zawodzie (wydawane przez lekarza Poradni Medycyny Pracy - druk skierowania do pobrania w sekretariacie szkoły po złożeniu przez kandydata oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty),

4. deklarację wyboru języków obcych oraz oświadczenie o uczestniczeniu lub nie w zajęciach religii lub etyki podpisana przez kandydata i jego rodziców. W roku szkolnym 2023/2024 każdy kandydat do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy zobowiązany jest do posługiwania się podaniem utworzonym przez Internetowy System Rekrutacji.

W roku szkolnym 2023/2024 każdy kandydat do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II
w Dębicy zobowiązany jest do posługiwania się podaniem utworzonym przez Internetowy System Rekrutacji.

 

Link do naboru elektronicznego

WRÓĆ

#My_to_mamy

pracownia mobilna

Nasza baza dydaktyczna.

#Tego_uczymy

tego uczymy

Uczniowie tak ćwiczą swe umiejętności.

Szanowni Państwo,

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.