Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy - Regulamin rekrutacji
Regulamin rekrutacji

Szukaj

Baner

baner cały napis nazwy szkoły i logotypy powiatu i godło szkoły pd gp

e-Dziennik

Plan

plan_lekcji

Dokumenty

logo dokumenty szkoły

Samorząd

samorzad-uczniowski

Konkursy

Projekty

logo-projekty

Regulamin rekrutacji i przyjmowania kandydatów do klas pierwszych

-Technikum Nr 1 i Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1

w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła w Dębicy dla absolwentów szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025I. Podstawa prawna.

 1. 154 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz.900 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431)
 3. Zarządzenie Nr 1/2024 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2024 r.
  w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas
  I publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na rok szkolny 2024/2025 w województwie podkarpackim

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy odbywa się za pośrednictwem elektronicznego naboru, tzn., że ósmoklasista powinien zalogować się na stronie http://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat, wybrać typ szkoły i klasę, w której chciałby podjąć naukę.

II. ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM. JANA PAWŁA II W DĘBICY KSZTAŁCI  W NASTĘPUJĄCYCH TYPACH    I ZAWODACH:

TECHNIKUM NR 1 - 5-letnie

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - 3-letnia

 III. Warunki rekrutacji.

 1. Podstawę do zakwalifikowania kandydata do klasy pierwszej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy stanowi miejsce na liście według ilości przyznanych punktów.
  O kolejności, miejscu zajętym przez kandydata decyduje liczba uzyskanych punktów. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej może otrzymać
  w postępowaniu  rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów.

  Składają się na to:

  1. Punkty za wyniki egzaminu ósmoklasisty.

  Maksymalnie można otrzymać 100 punktów:

  • z języka polskiego (100 procent x 0,35 = 35 punktów maksymalnie
  • z matematyki (100 procent x 0,35 = 35 punktów maksymalnie)
  • z języka obcego (100 procent x 0,3 = 30 punktów maksymalnie)
  1. Punkty: "za świadectwo" i osiągnięcia.

  Maksymalnie można otrzymać 100 punktów: - punkty z 4 ocen na świadectwie:

  • za 6 (celujący) - 18 punktów
  • za 5 (bardzo dobry) - 17 punktów
  • za 4 (dobry) - 14 punktów
  • za 3 (dostateczny) - 8 punktów
  • za 2 (dopuszczający) - 2 punkty

  -  punkty za świadectwo z wyróżnieniem - 7 punktów

   - punkty za szczególne osiągnięcia

  • konkursy zgodnie z rozporządzeniem MEN - max 18 punktów
  • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
   w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty.

IV.  PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W POSZCZEGÓLNYCH ZAWODACH.

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski lub niemiecki - wyższa ocena
 • fizyka lub informatyka - wyższa ocena
 • technik grafiki i poligrafii cyfrowej

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski lub niemiecki - wyższa ocena
 • fizyka lub informatyka - wyższa ocena

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski lub niemiecki - wyższa ocena
 • fizyka lub informatyka - wyższa ocena

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski lub niemiecki - wyższa ocena
 • fizyka lub informatyka - wyższa ocena

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski lub niemiecki - wyższa ocena
 • fizyka lub informatyka - wyższa ocena

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski lub niemiecki - wyższa ocena
 • geografia lub informatyka - wyższa ocena

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski lub niemiecki - wyższa ocena
 • fizyka lub informatyka - wyższa ocena

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski lub niemiecki - wyższa ocena
 • fizyka lub informatyka - wyższa ocena

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski lub niemiecki - wyższa ocena
 • fizyka lub informatyka - wyższa ocena

 

Branżowa szkoła I stopnia

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski lub niemiecki - wyższa ocena
 • geografia

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia – (dotyczy tylko klasy wielozawodowej) muszą dostarczyć do 18 lipca 2024r. oświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w celu nauki zawodu
z dniem 1 września 2024 r. Wzór zaświadczenia można pobrać tutaj lub dostać w sekretariacie szkoły. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego musi być dostarczona do szkoły najpóźniej
1 września 2024r.

V. Terminy rekrutacji.

od 13 maja do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15.00

– składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, wygenerowanych z elektronicznego systemu rekrutacji;

od 21 czerwca do 08 lipca 2024 r. do godz.15.00

– uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty /dotyczy tylko uczniów spoza naboru elektronicznego/ oraz przeniesienie wniosku o przyjęcie do innej szkoły ponadpodstawowej lub zmiana kolejności wybranych szkół;

- 16 lipca 2024 r. do godz. 12.00 - ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy;

 - od 16 do 18 lipca 2024 r. do godz. 14:00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jan Pawła II w Dębicy poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

- 19 lipca 2024 r. do godz. 12:00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy.

Szczegółowy terminarz – załącznik nr 1 Zarządzenie Nr 1/2024 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2024 r. – Kuratorium Oświaty w Rzeszowie (ko.rzeszow.pl)

 

Po potwierdzeniu woli podjęcia nauki należy dostarczyć:

 1. dwie aktualne fotografie podpisane na odwrocie,(imię i nazwisko, data urodzenia),
 2. kartę zdrowia,
 3. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
  w wybranym zawodzie (wydawane przez lekarza Poradni Medycyny Pracy - druk skierowania do pobrania w sekretariacie szkoły po złożeniu przez kandydata oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty),
 4. deklarację wyboru języków obcych oraz oświadczenie o uczestniczeniu lub nie w zajęciach religii lub etyki podpisana przez kandydata i jego rodziców. W roku szkolnym 2024/2025 każdy kandydat do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy zobowiązany jest do posługiwania się podaniem utworzonym przez Internetowy System Rekrutacji.

W roku szkolnym 2024/2025 każdy kandydat do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy zobowiązany jest do posługiwania się podaniem utworzonym przez Internetowy System Rekrutacji.

 

Link do naboru elektronicznego

WRÓĆ

#My_to_mamy

pracownia mobilna

Nasza baza dydaktyczna.

#Tego_uczymy

tego uczymy

Uczniowie tak ćwiczą swe umiejętności.

Szanowni Państwo,

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.