Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy - Regulamin rekrutacji
Regulamin rekrutacji

Szukaj

Baner

baner cały napis nazwy szkoły i logotypy powiatu i godło szkoły pd gp

Dziennik

Plan

plan_lekcji

Dokumenty

logo dokumenty szkoły

Samorząd

samorzad-uczniowski

Konkursy

Projekty

logo-projekty

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w DębicyI. Podstawa prawna.

1) Ustawa – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737),
3) Zarządzenie Nr 1/2021 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na rok szkolny 2021/2022 w województwie podkarpackim.
Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy odbywa się za pośrednictwem elektronicznego naboru, tzn., że ósmoklasista powinien zalogować się na stronie http://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat, wybrać typ szkoły i klasę, w której chciałby podjąć naukę.

 

II. Szkoła kształci w następujących typach i zawodach:

TECHNIKUM NR 1 - 5-letnie

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - 3-letnia

 

III. Warunki rekrutacji.

Podstawę do zakwalifikowania kandydata do klasy pierwszej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy stanowi miejsce na liście według ilości przyznanych punktów. O kolejności, miejscu zajętym przez kandydata decyduje liczba uzyskanych punktów.

Kandydat może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

  1. Punkty (100 pkt) za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum możliwych do uzyskania (na podstawie zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty):
   - wynik przedstawiony w procentach z:
   1. ) języka polskiego,
   2. ) matematyki,
    – mnoży się przez 0,35.
   3. ) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
   – mnoży się przez 0,3.

   Wynik zaokrąglony do liczby całkowitej daje liczbę punktur rekrutacyjnych

  2. Punktów (100 pkt) za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów oraz inne osiągnięcia możliwych do uzyskania.
   1) Za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum możliwych do uzyskania
   1. ) celujący 18 punktów
   2. ) bardzo dobry 17 punktów
   3. ) dobry 14 punktów
   4. ) dostateczny 8 punktów
   5. ) dopuszczający 2 punkty

Przedmioty brane pod uwagę to: język polski, matematyka, fizyka lub informatyka, język angielski lub geografia.
2) Za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów.
3) Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

  1. ) uzyskanie tytułu laureata lub finalisty w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, ponadwojewódzkim lub wojewódzkim przyznaje się dodatkowe punkty.

  2. ) za szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej kandydat może uzyskać łącznie co najwyżej 18 punktów; sposób przeliczania osiągnięć na punkty stanowi § 6 ust. 1 pkt 1 –5 Rozporządzenia MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r.

   Link do rozporządzenia:
   http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001737

   Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2019/2020 przez kuratora oświaty iinne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, regulują:Zarządzenie Nr 7/2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2020 r. orazZarządzenie Nr 8/2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty zdnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2019/2020,które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

  3. ) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu 3 punkty.

 1. Kandydatom zwolnionym z egzaminu ósmoklasisty lub jego wybranej części przelicza się na punkty oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej według poniższych zasad:

  1) za uzyskanie z języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

  1. ) celującym –przyznaje się po 35 punktów,
  2. ) bardzo dobrym –przyznaje się po 30 punktów,
  3. ) dobrym –przyznaje się po 25 punktów,
  4. ) dostatecznym –przyznaje się po 15 punktów,
  5. ) dopuszczającym –przyznaje się po 10 punktów;

  2) za uzyskanie z języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

  1. ) celującym –przyznaje się po 30 punktów,
  2. ) bardzo dobrym –przyznaje się po 25 punktów,
  3. ) dobrym –przyznaje się po 20 punktów,
  4. ) dostatecznym –przyznaje się po 10 punktów,
  5. ) dopuszczającym –przyznaje się po 5 punktów;

Kandydat składa dokumenty zgodnie z zasadami naboru elektronicznego. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

Ustala się następującą listę kryteriów w przypadku równorzędnych wyników:

 • Kandydaci spełniają kryteria, opisane w art. 134 ust.2 pkt 1 – 5 ustawy Prawo oświatowe,
 • Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
 • Kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w art. 134 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą,
 • Kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskali najwyższą ocenę zachowania,
 • Kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w ostatnim roku nauki,
 • Kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskali najwyższą średnią ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych (z zastosowaniem skali przeliczeniowej ocen),
 • Kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej otrzymali najwyższą ocenę z języka polskiego,
 • Kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej otrzymali najwyższą ocenę z języka obcego,
 • Kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów (procentowy wynik sumaryczny) z egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w ostatnim roku nauki,
 • Kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z części egzaminu, zbieżnej z rozszerzeniem programowym, profilem lub przyjętym kierunkiem kształcenia.

 

IV. Terminy rekrutacji.

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

Od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 – składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, wygenerowanych z elektronicznego systemu rekrutacji

Do 14.07.2021 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

Od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. do godz.15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty i świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (dotyczy kandydatów nieobjętych elektronicznym systemem naboru) oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje – kopie dokumentów.

22 lipca 2021 r.- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Od 23 do 30 lipca 2021 r. do godz. 15:00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe  także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

2 sierpnia 2021 r. do godz. 14:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

Dodatkowe rozwiązania ujęte w harmonogramie

W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

Po potwierdzeniu woli podjęcia nauki należy dostarczyć:
1. dwie aktualne fotografie podpisane na odwrocie,(imię i nazwisko, data urodzenia),
2. kartę zdrowia,
3. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie (wydawane przez lekarza Poradni Medycyny Pracy - druk skierowania do pobrania w sekretariacie szkoły po złożeniu przez kandydata oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty),
4. deklarację wyboru języków obcych oraz oświadczenie o uczestniczeniu lub nie w zajęciach religii lub etyki podpisana przez kandydata i jego rodziców.
W roku szkolnym 2021/2022 każdy kandydat do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy zobowiązany jest do posługiwania się podaniem utworzonym przez Internetowy System Rekrutacji.

W roku szkolnym 2021/2022 każdy kandydat do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy zobowiązany jest do posługiwania się podaniem utworzonym przez Internetowy System Rekrutacji.

 

Link do naboru elektronicznego

WRÓĆ

#My_to_mamy

pracownia mobilna

Nasza baza dydaktyczna.

#Tego_uczymy

tego uczymy

Uczniowie tak ćwiczą swe umiejętności.