Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy - PSO - nauka zdalna
PSO - nauka zdalna

Szukaj

Baner

baner cały napis nazwy szkoły i logotypy powiatu i godło szkoły pd gp

e-Dziennik

Plan

plan_lekcji

Dokumenty

logo dokumenty szkoły

Samorząd

samorzad-uczniowski

Konkursy

Projekty

logo-projekty

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego – nauka zdalna

Ocenianie

Zmianie ulegają zapisy w dzienniku elektronicznym w rubryce „Oceny i ich opis”:

Uczeń przesyła do nauczyciela zadane prace na nośnik wskazany przez nauczyciela w określonym terminie (w aplikacji TEAMS, na e-mail nauczyciela, na e-dziennik elektroniczny). Wszystkie formy oceniania zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe dla ucznia.

Nauczanie zdalne będzie odbywać się na platformie MS Teams oraz poprzez e-dziennik Vulcan. Nauczyciele udostępniać będą tam materiały do pracy oraz kontaktować się w czasie rzeczywistym lub poprzez wiadomości i nagrania z uczniami.

W przypadku sytuacji uniemożliwiającej terminowe przesyłanie prac, opiekun\ rodzic jest zobowiązany zgłosić to wychowawcy klasy lub nauczycielowi.

Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne

1. Egzamin poprawkowy/klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i/lub ustnej, zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Teams (lub innej wskazanej przez nauczyciela);

2. Egzamin poprawkowy/klasyfikacyjny przeprowadza komisja w składzie:

-nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;

-nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;

3. Egzamin poprawkowy/klasyfikacyjny odbywa się w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły;

4. Z egzaminu poprawkowego/klasyfikacyjnego komisja sporządza protokół, zawierający w szczególności:

-nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był egzamin;

-imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w pkt. 2;

-termin egzaminu klasyfikacyjnego;

-imię i nazwisko ucznia;

-zadania egzaminacyjne;

-ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

5. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia;

Pozostałe ustalenia są zgodne z PZO podanymi we wrześniu 2020.

 

Przedmiotowe zasady oceniania– zespół języków obcych – nauczanie zdalne

 

Wstęp

W codziennej praktyce obserwujemy ucznia w wielu sytuacjach w związku z procesem uczenia się. Uczeń podejmuje w szkole i poza nią rozmaite działania - wykazuje aktywność w różnych obszarach:

 • ze względu na organizację pracy (np. praca samodzielna, praca w grupie, praca online)
 • ze względu na rodzaj wykonywanej pracy (np. prace pisemne, wypowiedzi ustne – również przez komunikatory typu: Teams, Zoom,Messenger)
 • ze względu na rodzaj zadań (np. typowe ćwiczenia i zadania, zadania problemowe, ćwiczenia i zadania trudne).

Przedmiotowe zasady oceniania polegają na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, które wynikają z podstawy programowej i programów nauczania.

 

Cele oceniania:

 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w zakresie znajomości języka angielskiego i niemieckiego.
 2. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.
 3. Motywowanie ucznia do dalszej pracy.
 4. Dostarczanie rodzicom informacji o postępach ucznia, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.
 5. Umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Formy oceniania:

Ocenianie postępów uczniów dokonywane jest systematycznie i przyjmuje następujące formy:

 • Sprawdziany (testy) – trwają jedną godzinę lekcyjną. Nauczyciel informuje uczniów oterminie sprawdzianu i zagadnieniach z tygodniowym wyprzedzeniem. Zgodnie zustaleniami w statucie szkoły uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną może w ciągu dwóch tygodni podjąć jedną próbę jej poprawienia.  Nieobecność ucznia na sprawdzianie odnotowywana jest za pomocą „nb”, a postępowanie jest takie samo jak w przypadku oceny niedostatecznej, z tą różnicą, że termin dwutygodniowy liczy się od momentu powrotu ucznia po chorobie.
 • Krótkie formy pisemne (kartkówki) – trwają od kilku do kilkunastu minut. Mogą, ale nie muszą być wcześniej zapowiedziane. Obejmują niewielką partię materiału, nie więcej niż trzy ostatnie tematy. Nieobecność ucznia na sprawdzianie odnotowywana jest za pomocą „nb”, a postępowanie jest takie samo jak w przypadku oceny niedostatecznej, z tą różnicą, że termin dwutygodniowy liczy się od momentu powrotu ucznia po chorobie.
 • Testy sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu i czytania – mogą trwać od kilkunastu do dziewięćdziesięciu minut. Sprawdzają umiejętności receptywne ucznia za pomocą typowych zadań (Prawda/Fałsz, wielokrotny wybór, dobieranie).
 • Odpowiedzi ustne – ich liczba, rodzaj i forma jest indywidualnie wyznaczana przez nauczyciela. Uczeń może zostać poproszony do odpowiedzi ustnej w dowolnym momencie lekcji.
 • Aktywność – może być oceniana na lekcji, może też być oceniona całościowo pod koniec semestru za pomocą jednej oceny.

Skala oceniania

W przypadku sprawdzianów, kartkówek oraz testów obowiązuje sześciostopniowa skala ocen

OCENA CELUJĄCA                         100%

OCENA BARDZO DOBRA 90% - 99%

OCENA DOBRA                              89% - 70%

OCENA DOSTATECZNA               69% - 50%

OCENA DOPUSZCZAJĄCA          49% - 35%

OCENA NIEDOSTATECZNA        0%   - 34%

Taka sama skala oceniania obowiązuje w przypadku odpowiedzi ustnej z materiału leksykalnego przy czym brana jest pod uwagę wymowa poszczególnych słów, a nie ich pisownia. W przypadku dłuższych wypowiedzi ustnych kładzie się większy nacisk na płynność wypowiedzi i poprawność wymowy aniżeli na poprawność gramatyczną.

Ocenianie śródroczne i końcoworoczne

W każdym semestrze uczeń uzyskuje oceny cząstkowe za poszczególne umiejętności: mówienie, czytanie, słuchanie i pisanie. Ocenianie ucznia przyjmuje powyżej wymienione formy. Każda ocena ma swoją wagę, nauczyciel zaznacza ją w dzienniku i informuje o tym uczniów. Średnia ważona ocen cząstkowych jest kryterium wyjściowym do wystawienia oceny śródrocznej / lub na koniec roku szkolnego, przy czym ocena śródroczna jest brana pod uwagę przy wystawianiu oceny końcowej zgodnie ze Statutem Szkoły;

WAGI:

Formy nauczania

Odpowiedź ustna

Testy/Sprawdziany

Aktywność/Praca na lekcji

Kartkówki

Nauczanie stacjonarne

2

3

1

2

Nauczanie online

2

1

1

1

Przy ustalaniu ocen końcowych uczeń może otrzymać następujące oceny po uzyskaniu średniej ważonej:

do 1,60 -  niedostateczny

1,61-2,60- dopuszczający

2,61-3,60- dostateczny

3,61-4,60 - dobry

4,61-5,50 - bardzo dobry

pow. 5,51 – celujący

Dodatkowe ustalenia

 • System oceniania jest jawny, dostępny do wglądu dla uczniów i ich rodziców (opiekunów)
 • Uczeń jest zobowiązany do systematycznego i aktywnego udziału w lekcjach.
 • Kwestię prowadzenia zeszytu przedmiotowego ustala indywidualnie każdy nauczyciel.
 • Uczeń jest zobowiązany do przestrzegania obowiązków ucznia zapisanych w Statucie Szkoły.
 • Kwestię zgłaszania nieprzygotowania do lekcji określa Statut Szkoły.  Nieprzygotowanie nie obejmuje sprawdzianów i zapowiedzianych kartkówek oraz dłuższych zadań pisemnych.
 • Przedmiotowy system oceniania ma również zastosowanie dla języka obcego zawodowego.

 

Przedmiotowe zasady oceniania z wiedzy o kulturze - nauczanie zdalne

Ocenianie

Zmianie ulegają zapisy w dzienniku elektronicznym w rubryce „Oceny i ich opis”:

Waga: 1

Kategoria: bieżące

-aktywność podczas lekcji on-line, referaty, kartkówki, sprawdziany, testy, zadania domowe.

Waga 2

Kategorie :bieżące

-odpowiedź ustna on-line.

Uczeń przesyła do nauczyciela zadane prace na nośnik wskazany przez nauczyciela w określonym terminie (w aplikacji TEAMS, na e-mail nauczyciela, na e-dziennik elektroniczny). Wszystkie formy oceniania zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe dla ucznia.

Nauczanie zdalne będzie odbywać się na platformie MS Teams oraz poprzez e-dziennik Vulcan. Nauczyciele udostępniać będą tam materiały do pracy oraz kontaktować się w czasie rzeczywistym lub poprzez wiadomości i nagrania z uczniami.

W przypadku sytuacji uniemożliwiającej terminowe przesyłanie prac, opiekun\ rodzic jest zobowiązany zgłosić to wychowawcy klasy lub nauczycielowi.

 

Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne

1. Egzamin poprawkowy/klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i/lub ustnej, zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Teams (lub innej wskazanej przez nauczyciela);

2. Egzamin poprawkowy/klasyfikacyjny przeprowadza komisja w składzie:

-nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;

-nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;

3. Egzamin poprawkowy/klasyfikacyjny odbywa się w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły;

4. Z egzaminu poprawkowego/klasyfikacyjnego komisja sporządza protokół, zawierający w szczególności:

-nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był egzamin;

-imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w pkt. 2;

-termin egzaminu klasyfikacyjnego;

-imię i nazwisko ucznia;

-zadania egzaminacyjne;

-ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

5. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia;

Pozostałe ustalenia są zgodne z PZO podanymi we wrześniu 2020.

Przedmiotowe zasady oceniania  z geografii – nauczanie zdalne

 • Przedmiotowy zespół nauczycieli przedmiotów ścisłych ustalił, że głównym kanałem łączności oraz wymiany informacji pomiędzy nauczycielem, a uczniem jest aplikacja Teams oraz dziennik elektroniczny Vulcan.
 • Nauczyciele udostępniać będą wspomnianą drogą materiały do pracy oraz kontaktować się wczasie rzeczywistym lub poprzez wiadomości i nagrania z uczniami.
 • Zdalna realizacja treści z podstawy programowej odbywać się będzie z wykorzystaniem narzędzi wskazanych przez nauczyciela.
 • Zdalne monitorowanie i ocenianie postępów uczniów odbywać się będzie poprzez:
 • aktywność podczas lekcji on-lin – plusy i minusy
 • odpowiedzi ustne on-line
 • notatki z lekcji sprawdzane wyrywkowo przesyłane jako scan lub zdjęcie poprzez komunikator – plusy i minusy
 • kartkówki, sprawdziany przeprowadzone w formie testów on-line (Testportal - zwcześniejszą informacją o terminie i  zakresie materiału). Uczeń, który w wyznaczonym terminie nie napisał pracy klasowej, sprawdzianu, kartkówki ma obowiązek je zaliczyć w formie i czasie ustalonym z nauczycielem
 • przesyłanie do nauczyciela rozwiązań zleconych prac, ćwiczeń, zadań dodatkowych, kart pracy na nośnik wskazany przez nauczyciela w określonym terminie (e-mail nauczyciela, dziennik elektroniczny, zadania w aplikacji Teams) oraz wszystkie inne formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe tzn. uczeń musi je wykonać.

5. W ocenianiu uwzględnia się kryteria: terminowość wykonania pracy, poprawność rozwiązań.

6. Podczas oceniania nauczyciel uwzględnia ograniczenia wynikające ze zdalnego nauczania u poszczególnych uczniów (na podstawie informacji od wychowawcy klasy).

7. W przypadku choroby ucznia lub innych okoliczności uniemożliwiających terminowe przesłanie prac np. awaria sprzętu - opiekun/rodzic jest zobowiązany zgłosić ten fakt nauczycielowi lub wychowawcy klasy i ustalić nową formę i czas zaliczenia.

 • Uczeń może otrzymać ocenę lub znaki + zamieniane na ocenę:
 • znaki + to ocena dopuszczająca, 3 znaki + to ocena dostateczna,
 • znaki + to ocena dobra,
 • znaków + to ocena bardzo dobra,

 

Przedmiotowe zasady oceniania  z chemii – nauczanie zdalne

1. Oceny:

Wprowadza się następującą „wagę” wystawianych ocen w nauczaniu zdalnym:

Sposoby i formy oceniania

waga

ocena śródroczna

4

sprawdzian pisemny,kartkówka

1

odpowiedź ustna

2

aktywność

1

2. Głównym kanałem łączności oraz wymiany informacji z chemii pomiędzy nauczycielem, a uczniem jest aplikacja Teams oraz dziennik elektroniczny Vulcan. 

 3. Zdalne monitorowanie i ocenianie postępów uczniów odbywać się będzie poprzez: 

- aktywność podczas lekcji on-line – plusy i minusy 

- odpowiedzi ustne on-line 

- notatki z lekcji sprawdzane wyrywkowo przesyłane jako scan lub zdjęcie – plusy i minusy 

- kartkówki, sprawdziany przeprowadzone w formie testów on-line (z wcześniejszą informacją o terminie i  zakresie materiał), uczeń, który w wyznaczonym terminie nie napisał pracy klasowej, sprawdzianu, kartkówki ma obowiązek je zaliczyć w formie i czasie ustalonym z nauczycielem 

- przesyłanie do nauczyciela rozwiązań zleconych prac wskazany przez nauczyciela w określonym terminie (e-mail nauczyciela, dziennik elektroniczny, zadania w aplikacji Teams); wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe tzn. uczeń musi je wykonać. 

4. W przypadku choroby ucznia lub innych okoliczności uniemożliwiających terminowe przesłanie prac np. awaria sprzętu opiekun/rodzic jest zobowiązany zgłosić ten fakt nauczycielowi lub wychowawcy klasy i ustalić nową formę i czas zaliczenia. 

5. Oceny uzyskane podczas nauki zdalnej będzie można poprawić na konsultacjach po uzgodnieniu z nauczycielem sposobu i terminu poprawy. 

6. Pozostałe ustalenia są zgodne z wcześniej podanymi kryteriami oceniania (wrzesień 2020). 

Przedmiotowe zasady oceniania z historii, historia i społeczeństwo- nauka zdalna

Ocenianie

Zmianie ulegają zapisy w dzienniku elektronicznym w rubryce „Oceny i ich opis”:

Kod: NZ

Opis: zdalne nauczanie

Waga: 1

Kategoria: bieżące

-aktywność podczas lekcji on-line, referaty, kartkówki, sprawdziany, testy, zadania domowe.

Waga 2

Kategorie :bieżące

-odpowiedź ustna on-line.

Uczeń przesyła do nauczyciela zadane prace na nośnik wskazany przez nauczyciela w określonym terminie (w aplikacji TEAMS, na e-mail nauczyciela, na e-dziennik elektroniczny).Wszystkie formy oceniania zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe dla ucznia.

Nauczanie zdalne będzie odbywać się na platformie MS Teams oraz poprzez e-dziennik Vulcan. Nauczyciele udostępniać będą tam materiały do pracy oraz kontaktować się w czasie rzeczywistym lub poprzez wiadomości i nagrania z uczniami.

W przypadku sytuacji uniemożliwiającej  terminowe przesyłanie prac, opiekun\ rodzic jest zobowiązany zgłosić to wychowawcy klasy lub nauczycielowi.

Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne

1. Egzamin poprawkowy/klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i/lub ustnej, zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Teams (lub innej wskazanej przez nauczyciela);

2. Egzamin poprawkowy/klasyfikacyjny przeprowadza komisja w składzie:

-nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;

-nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;

3. Egzamin poprawkowy/klasyfikacyjny odbywa się w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły;

4. Z egzaminu poprawkowego/klasyfikacyjnego komisja sporządza protokół, zawierający w szczególności:

-nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był egzamin;

-imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w pkt. 2;

-termin egzaminu klasyfikacyjnego;

-imię i nazwisko ucznia;

-zadania egzaminacyjne;

-ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

5. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia;

Pozostałe ustalenia są zgodne z PZO podanymi we wrześniu 2020.

 

Kryteria oceniania z fizyki dotyczące nauczania zdalnego

Podczas nauczania zdalnego z fizyki, głównym kanałem łączności oraz wymiany informacji pomiędzy nauczycielem, a uczniem jest aplikacja Teams oraz dziennik elektroniczny Vulcan.

Nauczyciele udostępniać będą wspomnianą drogą materiały do pracy oraz kontaktować się w czasie rzeczywistym lub poprzez wiadomości i nagrania z uczniami.

Zdalna realizacja treści z podstawy programowej odbywać się będzie z wykorzystaniem narzędzi wskazanych przez nauczyciela.

Zdalne monitorowanie i ocenianie postępów uczniów odbywać się będzie poprzez:

 • aktywność podczas lekcji on-line (plusy przeliczane na oceny zgodnie z zasadami PZO) WAGA 1
 • odpowiedzi ustne on-line WAGA 2
 • referaty WAGA 1
 • kartkówki, sprawdziany, testy online WAGA 1
 • zadania WAGA 1

O terminie i zakresie materiału wymaganego na sprawdzianie lub kartkówce nauczyciel informuje w terminach zgodnych ze Statutem Szkoły. Uczeń, który w wyznaczonym terminie nie napisał sprawdzianu, testu, kartkówki ma obowiązek je zaliczyć w formie i czasie ustalonym z nauczycielem.

Uczeń przesyła do nauczyciela zlecone prace na nośnik wskazany przez nauczyciela w określonym terminie (w aplikacji Teams, na e-mail nauczyciela lub dziennik elektroniczny). Wszystkie formy oceniania zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe dla ucznia.

W przypadku choroby ucznia lub innych okoliczności uniemożliwiających terminowe przesłanie prac np. awaria sprzętu, opiekun/rodzic jest zobowiązany zgłosić ten fakt nauczycielowi lub wychowawcy klasy i ustalić nową formę i czas zaliczenia.

Rodzice i uczniowie są na bieżąco informowani o postępach w nauce w formie informacji wysyłanych przez e-dziennik.

Oceny uzyskane podczas nauki zdalnej będzie można poprawić po uzgodnieniu z nauczycielem sposobu i terminu poprawy.

Nauczyciel jest dostępny dla uczniów i rodziców danej klasy w trakcie godziny lekcyjnej lub w innym ustalonym terminie. W tym czasie odpowiada na pytania uczniów i rodziców zadane przez wiadomości dziennika elektronicznego (lub inną ustaloną drogą).

Pozostałe ustalenia są zgodne z wcześniej podanymi kryteriami oceniania (wrzesień 2020).

 

Przedmiotowe zasady oceniania z matematyki – nauczanie zdalne

Podczas nauczania zdalnego z matematyki ustalił, że głównym kanałem łączności oraz wymiany informacji pomiędzy nauczycielem, a uczniem jest aplikacja Teams oraz dziennik elektroniczny Vulcan.

Nauczyciele udostępniać będą wspomnianą drogą materiały do pracy oraz kontaktować się w czasie rzeczywistym lub poprzez wiadomości i nagrania z uczniami.

Zdalna realizacja treści z podstawy programowej odbywać się będzie z wykorzystaniem narzędzi wskazanych przez nauczyciela.

Zdalne monitorowanie i ocenianie postępów uczniów odbywać się będzie poprzez:

- aktywność podczas lekcji on-line  – (plusy przeliczane na oceny zgodnie z zasadami PZO) WAGA1

- odpowiedzi ustne on-lineWAGA2

- referaty WAGA1

- kartkówki, sprawdziany , testy on-line  WAGA1

- zadania WAGA1

O terminie i zakresie materiału wymaganego na sprawdzianie lub kartkówce nauczyciel informuje w terminach zgodnych ze Statutem Szkoły. Uczeń, który w wyznaczonym terminie nie napisał sprawdzianu, testu, kartkówki ma obowiązek je zaliczyć w formie i czasie ustalonym z nauczycielem.

Uczeń przesyła do nauczyciela zlecone prace na nośnik wskazany przez nauczyciela w określonym terminie (w aplikacji Teams, na e-mail nauczyciela lub dziennik elektroniczny). Wszystkie formy oceniania zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe dla ucznia.

W przypadku choroby ucznia lub innych okoliczności uniemożliwiających terminowe przesłanie prac np. awaria sprzętu opiekun/rodzic jest zobowiązany zgłosić ten fakt nauczycielowi lub wychowawcy klasy i ustalić nową formę i czas zaliczenia.

Rodzice i uczniowie są na bieżąco informowani o postępach w nauce w formie informacji słownej przez e-dziennik lub e-mail i wpis ocen w e-dzienniku.

Oceny uzyskane podczas nauki zdalnej będzie można poprawić po uzgodnieniu z nauczycielem sposobu i terminu poprawy.

Nauczyciel jest dostępny dla uczniów i rodziców danej klasy w trakcie godziny lekcyjnej lub w innym ustalonym terminie. W tym czasie odpowiada na pytania uczniów i rodziców zadane przez wiadomości dziennika elektronicznego (lub inną ustaloną drogą).

Pozostałe ustalenia są zgodne z wcześniej podanymi kryteriami oceniania (wrzesień 2020).

 

Przedmiotowe zasady oceniania z biologii - nauczanie zdalne

1. Przedmiotowy zespół nauczycieli przedmiotów ścisłych ustalił, że głównym kanałem łączności oraz wymiany informacji pomiędzy nauczycielem, a uczniem jest aplikacja Teams oraz dziennik elektroniczny Vulcan.

2. Nauczyciele udostępniać będą wspomnianą drogą materiały do pracy oraz kontaktować się w czasie rzeczywistym lub poprzez wiadomości i nagrania z uczniami.

3. Zdalna realizacja treści z podstawy programowej odbywać się będzie z wykorzystaniem narzędzi wskazanych przez nauczyciela.

4. Zdalne monitorowanie i ocenianie postępów uczniów odbywać się będzie poprzez:

- aktywność podczas lekcji on-lin - plusy i minusy

- odpowiedzi ustne on-line

- notatki z lekcji sprawdzane wyrywkowo przesyłane jako scan lub zdjęcie poprzez komunikator -plusy i minusy

- kartkówki, sprawdziany przeprowadzone w formie testów on-line (z wcześniejszą informacją

o terminie i zakresie materiał), uczeń, który w wyznaczonym terminie nie napisał pracy klasowej, sprawdzianu, kartkówki ma obowiązek je zaliczyć w formie i czasie ustalonym z nauczycielem

- przesyłanie do nauczyciela rozwiązań zleconych prac, ćwiczeń, zadań dodatkowych, kart pracy na nośnik wskazany przez nauczyciela w określonym terminie (e-mail nauczyciela, dziennik elektroniczny, zadania w aplikacji Teams) oraz wszystkie inne formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe tzn. uczeń musi je wykonać.

5. W ocenianiu uwzględnia się kryteria: terminowość wykonania pracy, poprawność rozwiązań.

6. Podczas oceniania nauczyciel uwzględnia ograniczenia wynikające ze zdalnego nauczania u poszczególnych uczniów (na podstawie informacji od wychowawcy klasy)

7. W przypadku choroby ucznia lub innych okoliczności uniemożliwiających terminowe przesłanie prac np. awaria sprzętu opiekun/rodzic jest zobowiązany zgłosić ten fakt nauczycielowi lub wychowawcy klasy i ustalić nową formę i czas zaliczenia.

8. Uczeń może otrzymać ocenę lub znaki + zamieniane na ocenę

2 znaki + to ocena dopuszczająca,

3 znaki + to ocena dostateczna,

4 znaki + to ocena dobra,

5 znaków + to ocena bardzo dobra,

Ustala się następujące wagi ocen: ocena za I semestr - waga 3 odpowiedź ustna - waga 2

sprawdzian pisemny - online (długi .) , kartkówka online, prezentacja online, aktywność online, praca z tekstem online, referat online oraz pozostałe formy pracy online ( nie będące odpowiedzią ustną )- waga 1

(Ocenę celującą uczeń może otrzymać za rozwiązanie zadań o podwyższonym stopniu trudności) Oceny uzyskane podczas nauki zdalnej będzie można poprawić po uzgodnieniu z nauczycielem sposobu i terminu poprawy.

9. Rodzice i uczniowie są na bieżąco informowani o postępach w nauce w formie informacji słownej przez e-dziennik lub e-mail i wpis ocen w e-dzienniku.

Wszystkie oceny uzyskane w czasie zdalnego nauczania są ważne i wliczane do oceny śródrocznej i końcoworocznej.

Nauczyciel jest dostępny dla uczniów danej klasy w trakcie godziny lekcyjnej oraz w innym ustalonym terminie (konsultacje).

Nauczyciel jest dostępny dla rodziców w wyznaczonym terminie konsultacji (jedna godzina tygodniowo) oraz poprzez e-mail na dzienniku elektronicznym

Pozostałe ustalenia są zgodne z wcześniej podanymi kryteriami oceniania (wrzesień 2020).

Konsultacja on-line dla uczniów - poniedziałek - godzina 14.00 Konsultacje on-line dla rodziców - poniedziałek - godzina 15.00

nauczanie zdalne:

podstawy przedsiębiorczości

podstawy działalności gospodarczej

działalność gospodarcza

Podstawowym kanałem łączności oraz wymiany informacji pomiędzy nauczycielem a uczniem jest aplikacja Teams oraz dziennik elektroniczny Vulcan, przez które udostępniane będą materiały do pracy.

Zdalna realizacja treści z podstawy programowej odbywać się będzie z wykorzystaniem narzędzi i materiałów wskazanych przez nauczyciela.

Zdalne monitorowanie i ocenianie postępów uczniów odbywać się będzie poprzez:

- aktywność podczas lekcji on-line – plusy (3 plusy zamieniane na ocenę bdb) i minusy (3 minusy zamieniane na ocenę ndst)

- odpowiedzi ustne on-line- ocena wagi 2

- notatki z lekcji sprawdzane wyrywkowo przesyłane jako scan lub zdjęcie poprzez komunikator – plusy i minusy (j.w.)

- kartkówki przeprowadzone w formie testów on-line (z wcześniejszą informacją o terminie i zakresie materiału).Uczeń, który w wyznaczonym terminie nie napisał kartkówki ma obowiązek jej zaliczeni w formie i czasie ustalonym z nauczycielem- ocena wagi 1

- przesyłanie do nauczyciela rozwiązań zleconych prac, zadań domowych, zadań dodatkowych drogą wskazaną przez nauczyciela w określonym terminie (e-mail nauczyciela, dziennik elektroniczny, zadania w aplikacji Teams) -ocena wagi 1

W ocenianiu uwzględnia się kryteria: terminowość wykonania pracy, poprawność, zgodność z tematem oraz trudności i ograniczenia wynikające ze zdalnego nauczania u poszczególnych uczniów na podstawie informacji od wychowawcy klasy.

W przypadku choroby ucznia lub innych okoliczności uniemożliwiających terminowe przesłanie prac np. awaria sprzętu opiekun/rodzic jest zobowiązany zgłosić ten fakt nauczycielowi lub wychowawcy klasy i ustalić nową formę i czas zaliczenia.

Rodzice i uczniowie są na bieżąco informowani o postępach w nauce w formie informacji słownej przez e-dziennik lub e-mail oraz wpis ocen do e-dziennika.

Oceny uzyskane podczas nauki zdalnej będzie można poprawić po uzgodnieniu z nauczycielem sposobu i terminu poprawy.

Wszystkie oceny uzyskane w czasie zdalnego nauczania są ważne i wliczane do oceny śródrocznej i  końcoworocznej.

Nauczyciel jest dostępny dla uczniów i rodziców danej klasy w trakcie godziny lekcyjnej lub w innym ustalonym terminie. W tym czasie odpowiada na pytania uczniów i rodziców zdalnie poprzez wiadomości w dzienniku elektronicznym (lub inną ustaloną drogą).

Pozostałe ustalenia są zgodne z wcześniej podanymi kryteriami oceniania (wrzesień 2020).

 

Przedmiotowe  Zasady  Oceniania - Wychowanie fizyczne – nauka zdalna

Uczniowie podczas zdalnej nauki na odległość będą oceniani za:

-aktywność logowania,

-prace pisemne- krótka forma,

- prace pisemne- dłuższa forma,

-odpowiedzi ustne podczas zajęć online,

-aktywność,

-zadanie dodatkowe w formie uzgodnionej z nauczycielem.

Ocenę za aktywność uczeń może uzyskać podczas zajęć online za zaangażowanie i czynny udział w lekcji, udzielanie poprawnych odpowiedzi. Aktywność zostanie nagrodzona plusem, uczeń otrzymuje ocenę celującą po uzyskaniu sześciu plusów. Za odpowiedzi na trudniejsze pytania lub wzorową postawę podczas zajęć nauczyciel może wpisać większą ilość plusów lub nagrodzić ucznia oceną celującą. Za brak zaangażowania podczas lekcji, niestosowne odpowiedzi będą wpisywane minusy- za trzy minusy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Zdobyte dotychczas nieprzygotowania pozostają ważne. Niedotrzymanie ustalonego terminu oddawania prac jest równoznaczne z oceną niedostateczną.

Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie nauczania zdalnego. Sposób i termin będzie ustalany indywidualnie z uczniem wykazującym chęć poprawy oceny. np. podczas konsultacji online w terminie uzgodnionym przez nauczyciela.

Wagi ocen:

– prace pisemne- krótka forma, odpowiedzi ustne podczas zajęć online - waga 1

– prace pisemne- dłuższa forma - waga 2

– frekwencja i aktywność -  waga 3.

– zadanie dodatkowe- waga 3

W trakcie nauki zdalnej ocenie nie podlegają testy sprawności fizycznej.

Przedmiotowe zasady nauczania - Zespół Nowoczesnych Technik – nauka zdalna

 • Proponujemy by wszystkie oceny były wagi 1, tylko ewentualna odpowiedź ustna przez Teams wagi 2,
 • w razie awarii sprzętu czy internetu można zadania, prace dosłać w późniejszym terminie
 • kartkówki lub sprawdziany robione jako formularze testów lub formularze pytań otwartych – przesłanie uczniom linku do stworzonego formularza – np. aplikacja FORMS na TEAMS
 • możliwość przesyłania zadań domowych na pocztę e-mail w określonym czasie który może być wydłużony w wyniku choroby ucznia i usprawiedliwienia nieobecności

Przedmiotowe zasady nauczania z zajęć praktycznych - nauka zdalna

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w  szkole programów nauczania;

Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.

Przedmiotowe zasady oceniania zostały opracowane na podstawie:

- Rozporządzenia MEN z dnia 22.02. 2019 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz 410, z późn. zm),

-  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.    w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz.U.poz. 493, z późn. zm),

- programów nauczania dla poszczególnych zawodów,

- Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy zawartych w Statucie Szkoły,

- Regulaminu Warsztatów Szkolnych.

2. Cele oceniania:

 • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie.
 • pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce,
 • dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia,
 • monitorowanie bieżącej pracy ucznia,
 • przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

3. Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie:

 • znajomość przepisów BHP na stanowisku pracy,
 • pytania do realizowanego tematu,
 • umiejętność planowania działań przy wykonywaniu ćwiczeń oraz rozwiązywania napotkanych problemów (dobór narzędzi i przyrządów sposób eksploatacji, analiza treści zadania),
 • prawidłowy przebieg procesów technologicznych w trakcie opisu wykonania ćwiczenia oraz innowacyjność w doborze sposobu wykonywania zadania, kompletność i poprawność dokumentacji (identyfikacja narzędzi, montaż elementów, przestrzeganie procedur wykonania zadania, zachowanie kolejności operacji),
 • prezentacja sposobu wykonania zadania (używanie odpowiedniego słownictwa, poprawność wypowiedzi, jej kompletność oraz samodzielność).

Zespół przedmiotów mechaniczno– budowlanych – nauka zdalna

W związku z przejściem na nauczenie zdalne, zespół przedmiotów mechaniczno- budowlanych informuje, że przedmiotowe zasady oceniania nie uległy zmianie.


 

#My_to_mamy

pracownia mobilna

Nasza baza dydaktyczna.

#Tego_uczymy

tego uczymy

Uczniowie tak ćwiczą swe umiejętności.

Szanowni Państwo,

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.