Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy - Samorząd Uczniowski
Samorząd Uczniowski

Szukaj

Baner

baner cały napis nazwy szkoły i logotypy powiatu i godło szkoły pd gp

e-Dziennik

Plan

plan_lekcji

Dokumenty

logo dokumenty szkoły

Samorząd

samorzad-uczniowski

Konkursy

Projekty

logo-projekty

Na początku każdego roku szkolnego są przeprowadzane (poprzedzone kampanią) wybory przewodniczącego SU i jego zastępców. Cyklicznie są organizowane spotkania SU, w czasie których ustalany jest plan pracy i przygotowywane są wydarzenia szkolne.

Spotkania Samorządu Uczniowskiego odbywają się w każdy piątek o godzinie 11.15 w sali 126. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Oskar Popiela

 
Serdecznie zapraszamy do współpracy w  nowym roku szkolnym.

Skład Samorządu Uczniowskiego:

1. Przewodniczący – Oskar Popiela (klasa 3Bp)
2. Zastępcy przewodniczącego – Łukasz Gadomski (klasa 2Ee)
                                                     Magdalena Szewczyk (klasa 3Bp)
3. Sekretarz - Olga Marciniak (klasa 2G)
4. Członkowie - Maja Parkitna (klasa 2G)
Justyna Siwek (klasa 1B)
Julia Szumowicz (klasa 1I)

 samorzad uczniowski

 

Opiekunowie Samorządu:
Pani Jolanta Muter
Pani Kinga Chłopek

 

 

Przepisy dotyczące SU

USTAWA

z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo oświatowe

Art. 85. 1. W szkole i placówce działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki.

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.

5. Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

7. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

WRÓĆ

#My_to_mamy

pracownia mobilna

Nasza baza dydaktyczna.

#Tego_uczymy

tego uczymy

Uczniowie tak ćwiczą swe umiejętności.

Szanowni Państwo,

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.