Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy - Działalność Szkolnego Ośrodka Kariery
Działalność Szkolnego Ośrodka Kariery

Szukaj

Baner

baner cały napis nazwy szkoły i logotypy powiatu i godło szkoły pd gp

e-Dziennik

Plan

plan_lekcji

Dokumenty

logo dokumenty szkoły

Samorząd

samorzad-uczniowski

Konkursy

Projekty

logo-projekty

Działalność Szkolnego Ośrodka Kariery w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana pawła II w Dębicy rozpoczęła się dnia 01.10.2005 r. Funkcjonowanie Szkolnego Ośrodka Kariery oparte jest na realizacji zadań zgodnych z założeniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dn. 7 stycznia 2003 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz na podstawie wytycznych określonych przez Podkarpacką Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie jako jednostkę nadzorują działalność Szkolnego Ośrodka Kariery.

Opis działań Szkolnego Ośrodka Kariery 

Podstawowym celem działań realizowanych przez Szkolny Ośrodek Kariery jest:

1. Udzielanie pomocy młodym ludziom uczącym się lub debiutującym na rynku pracy,

2. Podejmowanie działań na forum szkolnym oraz w zakresie współpracy z partnerami lokalnego rynku pracy,

3. Współpraca z rodzicami.

Cele te realizowane są w sposób następujący:

Ad.1. Pomoc młodym ludziom uczącym się lub debiutującym na rynku pracy:
a) zapewnienie specjalistycznej pomocy młodzieży w podejmowaniu optymalnych decyzji w zakresie prawidłowego wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia,
b) kształtowanie u młodzieży umiejętności autoprezentacji na rynku pracy:
c) przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych,
d) symulacje kontaktów z ewentualnym pracodawcą: korespondencyjnych, telefonicznych, osobistych,
e) przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej za pomocą uzmysłowienia jej konieczności podejmowania świadomych i rozważnych decyzji,
f) uświadomienie młodym ludziom konieczności konfrontowania swoich predyspozycji psychofizycznych, potrzeb i wartości z obiektywnymi wymaganiami stawianymi przez współczesny rynek pracy,
g) udzielanie młodym ludziom pomocy przy rozwiązywaniu problemów dotyczących dalszej edukacji lub związanych z karierą zawodową za pomocą porad indywidualnych i zajęć grupowych,
h) kreowanie wśród młodzieży aktywnej postawy, przezwyciężania bierności, uczenia radzenia sobie w sytuacjach trudnych czy stresowych,
i) kształtowanie wśród młodzieży postaw współpracy z innymi, umiejętności pracy w zespole, dostrzegania potrzebujących i chęci pomocy rówieśnikom (np. w ramach systemu korepetycji),
j) wyrobienie w młodych ludziach wchodzących na rynek zatrudnienia pozytywnych postaw wobec pracy, przygotowanie ich do roli pracownika,
k) zapoznanie młodzieży z takimi dziedzinami jak: podstawowe zagadnienia prawa pracy, przedsiębiorczość i samozatrudnienie itp.,
l) udostępnianie wszystkim zainteresowanym posiadanych zasobów informacji zawodowej.

Ad.2. Działania na forum szkolnym oraz w zakresie współpracy z partnerami lokalnego rynku pracy:
a) uczestniczenie w istniejącym już wewnątrzszkolnym systemie doradztwa zawodowego lub budowanie go,
b) współpraca z Radą Pedagogiczną danej szkoły obejmująca np. koordynację działań wszystkich nauczycieli na rzecz poradnictwa zawodowego i przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej lub edukacyjnej, szkolenia Rady Pedagogicznej w ramach wewnątrzszkolnych systemów doskonalenia pracy nauczycieli,
c) udzielanie w razie potrzeby pomocy innym placówkom edukacyjnym w prowadzeniu orientacji edukacyjno - zawodowej,
d) zbieranie, aktualizacja i upowszechnianie informacji o zawodach, możliwościach kształcenia oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz o rynku pracy w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim,
e) współpraca z instytucjami wspierającymi działania w zakresie doradztwa zawodowego: Powiatowe Urzędy Pracy, Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przy Wojewódzkich Urzędach Pracy, poradnie psychologiczno - pedagogiczne, Centra Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, Młodzieżowe Centra Kariery itp.,
f) uczestnictwo w giełdach i targach pracy, imprezach edukacyjnych itp.,
g) udział szkolnych doradców zawodowych w spotkaniach, seminariach i szkoleniach prezentujących nowe trendy i kierunki rozwoju poradnictwa zawodowego w Polsce i na świecie, treningach wiedzy i umiejętności szkolnego doradcy zawodowego.
Ad.3. Współpraca z rodzicami:

a) prezentacja założeń SzOK oraz przekonanie rodziców uczniów co do celowości i konieczności istnienia ośrodka,
b) indywidualna współpraca z rodzicami uczniów mających problemy z nauką w szkole, wyborem przyszłej drogi edukacyjnej i zawodowej,
c) spotkania dla rodziców w zakresie kształtowania w nich umiejętności towarzyszenia dzieciom w podejmowaniu przez nie świadomych wyborów,
d) indywidualne i grupowe zajęcia dotyczące kształtowania w rodzicach akceptacji wyborów dokonywanych przez dzieci,
e) porady dotyczące wyboru ścieżki edukacyjnej dzieci na podstawie przeprowadzonej diagnozy zainteresowań, oceny predyspozycji zawodowych, rozmów doradczych.

WRÓĆ

#My_to_mamy

pracownia mobilna

Nasza baza dydaktyczna.

#Tego_uczymy

tego uczymy

Uczniowie tak ćwiczą swe umiejętności.

Szanowni Państwo,

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.