Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy - Informacje ogólne - Egzamin zawodowy
Egzamin zawodowy

Szukaj

Baner

baner cały napis nazwy szkoły i logotypy powiatu i godło szkoły pd gp

e-Dziennik

Plan

plan_lekcji

Dokumenty

logo dokumenty szkoły

Samorząd

samorzad-uczniowski

Konkursy

Projekty

logo-projekty

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Uczniowie, którzy rozpoczęli w 2019 r. naukę w klasach pierwszych technikum 4-letniego i 5-letniego będą zdawać egzaminy z dwóch kwalifikacji, zgodnie z wprowadzoną reformą edukacji zgodnie z podstawą programową z 2019 roku – Formuła 2019.

Pozostali uczniowie będą zdawać egzaminy z dwóch kwalifikacji według podstawy programowej z 2017 roku – Formuła 2017.

UWAGA:
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania:

„Absolwenci technikum, aby uzyskać świadectwo dojrzałości, będą zobowiązani do zdania egzaminu maturalnego przeprowadzanego, podobnie jak w przypadku absolwentów liceów ogólnokształcących, z trzech przedmiotów obowiązkowych (języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego) oraz zdania egzaminu z przedmiotu dodatkowego lub zdania egzaminu zawodowego ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie. Tym samym absolwent technikum, po spełnieniu warunku dotyczącego zdania egzaminu zawodowego ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, nie będzie musiał przystępować (ale nadal będzie mógł) do egzaminu z przedmiotu dodatkowego, podstawą do przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie są wyniki m.in. egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego”

Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie mogą przystąpić uczniowie technikum i branżowej szkoły I stopnia.

Aby przystąpić do egzaminu uczeń składa dyrektorowi szkoły deklarację przystąpienia do egzaminu.

Deklaracje są składane nie później niż:

– do dnia 15 września – jeżeli zdający przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń - luty

– do dnia 7 lutego – jeżeli zdający przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec - lipiec

Egzamin potwierdzający każdą kwalifikację składa się z części pisemnej i części praktycznej.

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 ‎‎zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna ‎ ‎jest prawidłowa. ‎ Część pisemna może być zdawana z wykorzystaniem wydrukowanych papierowych arkuszy ‎egzaminacyjnych lub przy komputerze.‎

Część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest ‎‎przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym. Czas trwania części praktycznej egzaminu dla konkretnej ‎kwalifikacji określony ‎jest w informatorze.‎ Dodatkowo na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu ‎egzaminacyjnym ‎oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, ‎których nie wlicza ‎się do czasu trwania części praktycznej egzaminu.

Zdający, zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, jeżeli uzyskał:

  • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania

oraz

  • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa.

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez komisję okręgową.

Osoba, która posiada świadectwa ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia otrzymuje dyplom ‎potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Do dyplomu ‎potwierdzającego  kwalifikacje zawodowe dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne.

Dyplomy i suplementy do dyplomów  wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

Zdający, który nie zdał egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie otrzymuje informację o wynikach.

Uczeń:

  • który nie przystąpił do egzaminu lub odpowiedniej części tego egzaminu w wyznaczonym terminie,
  • którego część pisemna lub część praktyczna egzaminu została unieważniona,
  • który nie uzyskał wymaganej do zdania egzaminu liczby punktów z danej części tego egzaminu

ma prawo przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub odpowiedniej części tego egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania w trakcie nauki (jeżeli w danej sesji szkoła organizuje egzamin).

Zdający, który nie zdał egzaminu ponownie składa deklarację po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego.

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie można uzyskać na stronach internetowych:

  • Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – cke.gov.pl
  • Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie – oke.krakow.pl

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które zawierają m.in. przykładowe pytania i zadania znajdują się pod linkami:

Formuła 2017

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/informatory/informatory-2/

Formuła 2019

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/informatory-wyposazenie-osrodkow/informatory/

Podstawy programowe

formuła 2017

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/podstawa-programowa/

formuła 2019

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/podstawa-programowa/

 

Przykładowe arkusze egzaminacyjne można znaleźć na stronie https://arkusze.pl/

#My_to_mamy

pracownia mobilna

Nasza baza dydaktyczna.

#Tego_uczymy

tego uczymy

Uczniowie tak ćwiczą swe umiejętności.

Szanowni Państwo,

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.