INFORMACJE
Informator ósmoklasisty
KALENDARZ

Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


Klauzula obowiązku informacyjnego

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 str.1) zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.( Dz. U. 2018 poz. 1000 ) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr1 im.Jana Pawła II, z siedzibą w Dębicy , ul.Rzeszowska 78
 • Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych,który będzie czuwał nad przestrzeganiem norm prawnych i zasad wewnętrznych przyjętych w zakresie przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół Zawodowych Nr1 im.Jana Pawła II w Dębicy, z którym można skontaktować się za pomocą adresu zsz1bhp@op.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. ) zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa oraz na podstawie udzielonej zgody,
  2. ) realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą;
  3. ) wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego;
  4. ) wypełnieniaprawnie usprawiedliwionych celówrealizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  - prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
  - prawo do sprostowania danych osobowych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
  - prawo usunięcia danych osobowych / prawo bycia zapomnianym
  - prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  - prawo do przenoszenia danych
  - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania
  - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  - prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.