INFORMACJE
Informator ósmoklasisty
KALENDARZ

Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.
INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
1. Harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku 2019.
2. Informacje dla uczniów, absolwentów
a) Zgłoszenia do egzaminu

Uczeń, absolwent zasadniczej szkoły zawodowej i technikum oraz uczeń i słuchacz szkoły policealnej, który zamierza przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.

Wzór deklaracji 2019 - do pobrania
Sesja 1. 2019 Zima (styczeń – luty 2019)
Termin składania deklaracji na sesję styczeń – luty 2019 do 9 września 2018 r.
Sesja 2. 2019 Lato (czerwiec – lipiec 2019)
Termin składania deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2019 do 18 lutego 2019 r.

do 29 marca 2019 r. (7 dni po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie) w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji 2019 Zima


b) Ponowne przystąpienie do egzaminu

Zdający, który nie przystąpił do egzaminu lub jego części w wyznaczonym terminie, którego część pisemna lub część praktyczna egzaminu została unieważniona lub który nie uzyskał wymaganej, do zdania egzaminu, liczby punktów ma prawo ponownie przystąpić do egzaminu lub odpowiedniej części tego egzaminu (informacje dotyczące zgłoszeń do egzaminu).

W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego przez zdającego, który nie zdał tego egzaminu, deklarację można złożyć po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego.

Po upływie 5 lat, licząc od dnia:
w którym zdający po raz pierwszy przystąpił do egzaminu i nie uzyskał z jednej części tego egzaminu wymaganej do zdania liczby punktów, którego część pisemna lub część praktyczna egzaminu została unieważniona lub nie przystąpił do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu w wyznaczonym terminie zdający ten przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w pełnym zakresie.

c) Opłaty za egzamin

Odpłatność za egzamin (podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie § 52 oraz Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art.44zzzu pkt. 2) dotyczy:
- Młodocianych pracowników
- Absolwentów szkół, absolwentów KKZ przystępujących do egzaminu lub jego części po raz trzeci i kolejny
- Osób dorosłych, które ukończyły praktyczną naukę zawodu lub przyuczenie do zawodu
- Osób, przystępujących do egzaminu eksternistycznego


Wysokość opłat za egzamin:
część pisemna i praktyczna - 182,44 zł
część pisemna - 60,81 zł (1/3 opłaty)
część praktyczna - 121,63 zł (2/3 opłaty)

Wpłat należy dokonywać na konto:
46 1010 1270 0021 0522 3100 0000 (Narodowy Bank Polski)
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
os. Szkolne 37
31-978 Kraków

W tytule przelewu należy podać:
EK, imię, nazwisko i 5 ostatnich cyfr nr PESEL zdającego
oznaczenie i nazwa zdawanej kwalifikacji
Dowód wpłaty powinien być przesłany do OKE w Krakowie najpóźniej 30 dni przed egzaminem.

Szczegółowe terminy wniesienia opłaty w poszczególnych sesjach egzaminacyjnych - rok 2019

Nazwa sesji Początek sesji Wniesienie opłaty
1. styczeń-luty 20199 stycznia 2019 do 9 grudnia 2018
2. czerwiec-lipiec 201917 czerwca 2019 do 17 maja 2019

3. Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

formuła 2012 formuła 2017
technik budownictwa
technik cyfrowych procesów graficznych
technik elektryk
technik mechatronik
technik pojazdów samochodowych
technik technologii odzieży
technik teleinformatyk
technik budownictwa
technik grafiki i poligrafii cyfrowej
technik elektryk
technik mechatronik
technik pojazdów samochodowych
technik przemysłu mody
technik teleinformatyk
blacharz izolacji przemysłowych
elektromechanik pojazdów samochodowych
mechanik pojazdów samochodowych
monter izolacji przemysłowych
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
blacharz izolacji przemysłowych
elektromechanik pojazdów samochodowych
elektryk
fryzjer
mechanik pojazdów samochodowych
monter izolacji przemysłowych
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
ślusarz

4. Podstawy programowe
a) formuła 2012
b) formuła 2017 cz. 1
c) formuła 2017 cz. 2