INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


SZKOŁA HUMANITARNA

We wrześniu 2010 r. nasza szkoła została zakwalifikowana w poczet placówek realizujących projekt Polskiej Akcji Humanitarnej pod nazwą „SZKOŁA HUMANITARNA”.

Sukcesem zakończyły się działania Dyrekcji Zespołu Szkół Zawodowych Nr1 im. Jana Pawła II w Dębicy w zakresie współpracy z PAH. Nasz wniosek aplikacyjny został wysoko oceniony przez Polską Akcją Humanitarną i w trybie konkursowym przyjęty do realizacji ogólnopolskiego programu „Szkoła Humanitarna". Jesteśmy beneficjentami projektu, jako jedna z dwóch szkół ponadgimnazjalnych w województwie podkarpackim i jedyna w powiecie dębickim !

„Szkoła Humanitarna” to projekt edukacyjny skierowany do szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i podstawowych. Jego celem jest zwiększenie wiedzy uczniów z zakresu globalnych współzależności oraz kształtowanie zaangażowanych i odpowiedzialnych postaw względem otaczającego świata i zamieszkujących go ludzi.

Udział w projekcie „Szkoła Humanitarna” daje placówce możliwość działania na rzecz tworzenia bardziej sprawiedliwego świata poprzez zaangażowanie w realizację projektu z zakresu edukacji globalnej. Udział w projekcie to także realizacja nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, która wprowadza elementy edukacji globalnej. Projekt Szkoła Humanitarna jest zatem ciekawą propozycją zarówno dla uczniów jak i nauczycieli, łączącą zdobywanie wiedzy z kształtowaniem postaw odpowiedzialności za świat, szacunku i otwartości na drugiego człowieka oraz umiejętności krytycznego myślenia i dostrzegania zależności pomiędzy różnymi aspektami życia.

W ramach „Szkoły Humanitarnej” nauczyciele przekazują swoim wychowankom wiedzę na temat pomocy humanitarnej i rozwojowej, współzależności globalnych, uchodźstwa i repatriacji, natomiast uczniowie realizują projekt dotyczący zagadnień edukacji globalnej, Praca metodą projektu stwarza okazję zdobycia umiejętności pracy w grupie oraz kształtowania poczucia odpowiedzialności za swoją rolę w projekcie i za przebieg zaplanowanych działań. Z kolei zaproponowanie uczniom podjęcia tematyki z zakresu edukacji globalnej sprawia, że zdobywając wiedzę o globalnych powiązaniach w wymiarze kulturowym, społecznym, ekonomicznym i ekologicznym, zwiększają swoją świadomość zachodzących w świecie procesów oraz roli, jaką oni sami w nich pełnią.

Etapy projektu:
1. Zgłoszenie szkoły do projektu 2. Szkolenia dla koordynatorów szkolnych 3. Tworzenie Klubu Szkoły Humanitarnej 4. Wybór tematu projektu 5. Realizacja zaplanowanych działań 6. Sprawozdanie z przeprowadzonych działań.

Działania projektu finansowane są w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2010 r .


wicedyrektor Renata Zielińska
Szkolny Koordynator Projektu

WRÓĆ