Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy - Projekty
Kadra szkoły

Szukaj

Baner

baner cały napis nazwy szkoły i logotypy powiatu i godło szkoły pd gp

Dziennik

Plan

plan_lekcji

Dokumenty

logo dokumenty szkoły

Samorząd

samorzad-uczniowski

Konkursy

Projekty

logo-projekty

PROJEKT „TWOJA PRZYSZŁOŚĆ TU I TERAZ”

W naszej szkole od 01.09.2021 r. do 31.08.2023 r. realizujemy projekt unijny pod nazwą „Twoja przyszłość tu i teraz”.

naglowek do projektu 1000

OPIS

Projekt to odpowiedź na indywidualnie zdiagnozowane zapotrzebowanie w szkołach zawodowych zlokalizowanych w Mieście Dębica, tj.: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy – Technikum, Zespół Szkół nr 4 w Dębicy – Technikum oraz Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II
w Dębicy – Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia. W wyniku spotkań w okresie X-XI 20’ dyrekcji szkół
z Liderem (dalej UPEMI) ustalono najbardziej efektywne rozwiązania w zakresie zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych uczniów/uczennic (dalej U) w obszarze kształcenia zawodowego oraz nauczycieli/nauczycielek (dalej N) i szkół, w tym oczekiwań pracodawców i potrzeb lokalnego/ regionalnego rynku pracy.

Projekt dedykowany jest łącznie 361U i 25N z wyżej wskazanych szkół.

Za główne formy wsparcia obrano:

 • realizację staży zawodowych;
 • organizację dodatkowych zajęć/ warsztatów/ kursów specjalistycznych czy zawodowych w tym prowadzonych na uczelniach;
 • doposażenie pracowni zawodowych;
 • działania ukierunkowane na doskonalenie zawodowe N.

Zaplanowane działania są uzupełnieniem dotychczasowej  oferty szkół skierowanej do U/ N. Przyczynią się do wyposażenia U w kompetencje, umiejętności, które stanowią odpowiedź na zgłoszone zapotrzebowanie pracodawców. Realizacja przedsięwzięć przełoży się na uatrakcyjnienie absolwentów jako przyszłych pracowników, zwiększając ich szansę na zatrudnienie na regionalnym i lokalnym rynku pracy.

Projekt realizowany na każdym etapie w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w tym
z pracodawcami.

PLANOWANY OKRES REALIZACJI

od 01.09.2021 r. do 31.08.2023 r.

CEL GŁÓWNY

Wzrost efektywności nauczania poprzez dostosowanie kompetencji zawodowych 361 uczniów/ uczennic (159K) 25 nauczycieli/nauczycielek (14K) oraz doposażenie 7 pracowni kształcenia zawodowego  
3 zespołów szkół zawodowych zlokalizowanych w Mieście Dębica – Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka (Technikum), Zespołu Szkół nr 4 (Technikum), Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Pawła II (Technikum i Branżowa Szkoła I stopnia) – w odpowiedzi na zapotrzebowanie i oczekiwania pracodawców
z lokalnych i regionalnego rynku pracy w okresie 01.09.2021r.-31.08.2023r. we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Cel szczegółowy 1

Podniesienie umiejętności i kompetencji praktycznych zawodowych 287U (126K), we współpracy
z pracodawcami w obszarze organizacji staży.

Cel szczegółowy 2

Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 361U, we współpracy z otoczeniem społ.-gosp. obszarze realizacji szkoleń i warsztatów specjalistycznych.

Cel szczegółowy 3

Dostosowanie 7 pracowni praktycznych zawodowych do rzeczywistych warunków środowiska pracy.

Cel szczegółowy 4

Podniesienie kompetencji oraz uzyskanie kwalifikacji przez 25 nauczycieli/nauczycielek.

Cel szczegółowy 5

Modyfikacja trzech kierunków nauczania oraz objęcie ich patronatem przez wnioskodawcę i pracodawców.

PLANOWANE EFEKTY:

 • 325 U ww. szkół, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu;
 • 287 U ww.  szkół, uczestniczących w stażach  u pracodawcy;
 • 4 szkoły wykorzystujące doposażenie zakupione dzięki EFS (profesjonalne i nowoczesne wyposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do nauki zawodu);
 • 25 N ww. szkół, kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu.

WARTOŚĆ PROJEKTU I KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu: 2 858 036,35 zł.

Dofinansowanie: 2 565 306,35 zł, w tym 2 429 330,89  otrzymane ze środków Unii Europejskiej.projekt2021 1500

 

 

 PROJEKT PRAKTYKI ZAGRANICZNE SZANSĄ NA SUKCES ZAWODOWY

 

plakat pawer vet 500

 Projekt „Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy” realizowany jest przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy w okresie od 1.10.2019 do 30.09.2020. Działania są dofinansowane przez Unię Europejską, w 100 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Dofinansowanie projektu wynosi 276 780, 13 PLN.

Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych oraz rozwinięcie wrażliwości międzykulturowej i postaw otwartości u 30 uczniów naszej szkoły. W przedsięwzięciu wezmą udział uczniowie, uczący się na kierunkach technik elektryk, technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik oraz technik grafiki i poligrafiki cyfrowej. Grupa wyjedzie na 4 - tygodniowy staż do czeskiej Ostravy.

Realizacja zagranicznych praktyk pomoże wykształcić samodzielnego, pewnego siebie absolwenta, otwartego na świat, konkurencyjnego na rynku pracy i gotowego profesjonalnie wykonywać obowiązki zawodowe. Tym samym przedsiębiorcy zyskają wykwalifikowanych kandydatów na swoich pracowników.

Projekt będzie miał również wpływ na szkołę. Kadra biorąca udział w przedsięwzięciu zwiększy kompetencje w zakresie znajomości języka angielskiego branżowego oraz metodyki stosowanej przy nauczaniu obsługi urządzeń, odpowiadającym poszczególnym profesjom. Tym samym szkoła będzie mogła dostosować oferty kształcenia do wymogów współczesnego rynku pracy.

Organizacją pobytu uczniów w Czechach zajmie się nasz partner – firma Educare et Labora z Ostrawy. Przed wyjazdem do Czech z każdym uczniem zostanie podpisana umowa oraz porozumienie o programie zajęć. Nabyte podczas staży kompetencje zostaną potwierdzone przez uznawane w Europie dokumenty ECVET, Europass Mobilność oraz certyfikaty krajowe wystawione przez organizację przyjmującą oraz szkołę.

Wyjazdy zostaną poprzedzone dodatkowymi zajęciami przygotowawczymi w szkole. Uczniowie odbędą zajęcia językowe, które zminimalizują ryzyko problemów komunikacyjnych podczas pobytu w Czechach. Podczas zajęć przypomną sobie zwroty angielskiej terminologii branżowej, poznają także podstawowe zwroty w języku czeskim. Zostaną zorganizowane także zajęcia wprowadzające uczestników do czeskiej kultury i obyczajowości, umożliwiające polskim uczniom otwartość na odmienne postawy Czechów (np. w wymiarze religijnym). Uczniowie otrzymają także wsparcie pedagogiczne przygotowujące ich do radzenia sobie z niecodzienną sytuacją długotrwałej rozłąki oraz z obudzeniem u nich świadomości tego jak ważny jest ten wyjazd dla ich rozwoju zawodowego. Zajęcia pedagogiczne będą miały na celu również wzajemne poznanie się i zintegrowanie się uczestników projektu.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróż, ubezpieczenie, kieszonkowe, wycieczki do Pragi i oraz Brna oraz przejazdy lokalne w Czechach zostaną pokryte z budżetu projektu.

 

power vet start 500

 

Tekst: Organizatorzy

Regulamin rekrutacji

 Formularz zgłoszeniowy 

 

 

 

PROJEKT FIRMA PLUS SZKOŁA TO PEWNA PRZYSZŁOŚĆ

 1. NOWOCZESNE WYPOSAŻENIE SZKOLNYCH PRACOWNI

 2. RUSZA PIERWSZA EDYCJA KURSÓW I SZKOLEŃ

 3. I edycja staży i praktyk zawodowych

 4. Rok szkolny 2017/2018 – II edycja kursów i szkoleń

 5. Specyfika kursów i szkoleń

DSC 0004 1000


PROJEKT „PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW”PROJEKT „Szkoła Kluczowych Kompetencji. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej”

 

Archiwum projektów

WRÓĆ

#My_to_mamy

pracownia mobilna

Nasza baza dydaktyczna.

#Tego_uczymy

tego uczymy

Uczniowie tak ćwiczą swe umiejętności.