REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1

im. JANA PAWŁA II W DĘBICY


Wstęp
Samorząd Szkolny stanowi wyodrębnioną instytucję wychowawczą zorganizowaną na wzór stowarzyszeń społecznych organizowanych w świecie dorosłych (np. parlamentu, samorządu lokalnego, stowarzyszeń gospodarczych).

Mówiąc o Samorządzie mamy na myśli swoiste współrządy młodzieży regulujące stosunki między wychowawcami a młodzieżą. Od Samorządu należy wymagać, aby nie traktował aktywu młodzieżowego jako stałej grupy przywódców. Zadaniem Samorządu jest zaktywizowanie jak największej grupy uczniów, obudzenie w nich zainteresowań działalnością społeczną. Samorządne zespoły, realizujące różnorodne zadania uznane przez młodzież za własne, to pole dla skutecznych procesów identyfikowania się młodzieży z zasadami moralno-społecznymi dla nabywania odpowiednich postaw i umiejętności przez ich zastosowanie w codziennym własnym życiu w toku licznych poczynań organizowanych we własnych zespołach.1. Założenia ogólneArt.55 Dz. U. Nr 95 z dnia 25.10.1991r. – ustawa o systemie oświaty: (o7.09.1991r.) stanowi:1. W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany „Samorządem”.
2. Ilekroć w regulaminie mówi się o szkole, należy przez to rozumieć Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy.
3. Samorząd wybierają wszyscy uczniowie szkoły.
4. Samorząd szkolny jest wybierany spośród uczniów tworzących samorządy klasowe. Organy samorządu są jednymi reprezentantami ogółu uczniów.
5. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. Samorząd może przedstawić Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji ich niejasnych i trudnych do rozwiązania dotyczących relacji: uczeń- uczeń, uczeń – nauczyciel, uczeń- dyrekcja, uczeń – rodzice.Organy Samorządu Uczniowskiego.

1. Wszyscy uczniowie szkoły należą do samorządu szkolnego, a uczniowie poszczególnych klas do samorządu klasowego,

2. Najwyższą władzą samorządu szkolnego jest ogólne zebranie członków,

3. Władzą wykonawczą samorządu szkolnego jest Rada Samorządu Szkolnego,

4. Rada samorządu szkolnego składa się z:

- prezydium rady samorządu,

- członków poszczególnych sekcji,

5. W skład prezydium rady samorządu wchodzi:

- przewodniczący,

- 2 zastępców przewodniczącego,

- protokolant,

6. Sekcje samorządu uczniowskiego:

- sekcja promocyjno-dekoratorska,

- sekcja informatyczno-fotograficzna.2. Wybory do Samorządu Uczniowskiego.
1. Zarząd SU uchwala regulamin wyborów.

2. Wybory SU przeprowadza Komisja Skrutacyjna.

3. Komisję Skrutacyjną powołuje działający Zarząd SU.

4. W skład Komisji Skrutacyjnej wchodzi 3 uczniów szkoły.

5. Komisja Skrutacyjna powoływana jest w czasie wyborów.

6. Po przeprowadzeniu wyborów Komisja sporządza protokół.

7. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły, którzy wybierają swoich przedstawicieli do Zarządu w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Kadencja SU trwa 2 lata. Po pierwszym roku mogą odbyć się wybory uzupełniające.

8. Organy SU są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

9. Organami SU są:

- samorządy klasowe,

- zarząd,

- przewodniczący,

- zastępcy przewodniczącego,

- protokolanci,

- członkowie.

3. Prawa Samorządu Uczniowskiego
Przedstawiciele Samorządu Szkolnego mają prawo:

- brać udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej /za zgodą Dyrektora/ jeśli problemy z którymi występują są natury ogólnej,

- służyć głosem wnioskodawczym w w/w posiedzeniach dotyczących spraw uczniów,

- organizować imprezy ogólnoszkolne typu: zabawy taneczne, wyjścia na seanse filmowe lub teatralne, dzień Edukacji narodowej, Dzień dziecka, akcje charytatywne itp.,

- zgłaszać problemy młodzieży Opiekunowi, Dyrektorowi i być poinformowanym o sposobie ich rozwiązania,

- do współudziału w ustawieniu i korygowaniu przepisów dotyczących praw i obowiązków ucznia,

- do cotygodniowego losowania tzw. „szczęśliwego numerka”, który zwalnia uczniów, mających w dzienniku wylosowany numer, z odpowiedzi ustnej w danym dniu (nie dotyczy kartkówek i klasówek).1. SU może powoływać w szkole Rzecznika Praw Ucznia, którego zadaniem jest kontrola przestrzegania i egzekwowania wszystkich praw uczniów określonych w statucie. Rzecznik Praw Ucznia działa z własnej inicjatywy lub na wniosek uczniów szkoły. RPU może powoływać doradców spośród nauczycieli, rodziców oraz osób spoza szkoły w rozpatrywaniu przez ograny szkoły wszelkich spraw związanych z realizacją praw i obowiązków ucznia.

2. Kandydatem na RPU może być uczeń posiadający dobre wyniki w nauce, o wysokiej kulturze osobistej, który uzyska pozytywną opinię Rady Pedagogicznej i zarządu SU.

3. Tajne bezpośrednie wybory RPU odbywają się równolegle z wyborami do Zarządu SU. RPU zostaje kandydat, który uzyska największą liczbę głosów, nie mniej jednak niż 50 % +1 ogółu uczniów szkoły. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej ilości głosów, wybory są powtarzane wśród kandydatów z największą ilością głosów. Kadencja RPU trawa 1 rok licząc od daty wyborów.4. Obowiązki Samorządu Uczniowskiego
Samorząd Szkolny ma obowiązek:

- planować pracę na rok szkolny zgodnie z założeniami Planu oddziaływań wychowawczych szkoły,

- przekazywania całej młodzieży na bieżąco w miarę potrzeb wiadomości dotyczących swej działalności,

- prowadzić gablotę informacyjną o działalności i zamierzeniach,

- organizować, nadzorować i kontrolować pełnienie dyżurów /przez poszczególne klasy/ na terenie szkoły,

- dbać o przestrzeganie przepisów dotyczących praw i obowiązków ucznia / zawartych w Statucie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II.

5. Zadania Samorządu Uczniowskiego.
Do zadań SU należy:

- pobudzanie społeczności uczniowskiej do wypełniania obowiązków szkolnych,

- współudział w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań naukowych, sportowych, kulturalnych,

- współ działanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należnych warunków do nauki,

- dbanie o sprzęt szkolny,

- organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom, którzy mają trudności w nauce,

- dbanie o dobre imię i honor szkoły,

- zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar,

- organizowanie prac pozwalających uzyskać fundusze na wspólne cele,

6. Dokumentacja Samorządu Szkolnego
1. Zarząd działa kolegialnie. Zebrania SU powinny odbywać się raz w miesiącu lub w miarę potrzeb. Zebrania są protokołowane.

2. Posiedzenie zarządu zwołuje i prowadzi przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Prezydium.

3. Protokół z posiedzenia Zarządu jest przez niego zatwierdzany w drodze uchwały na następnym posiedzeniu.

4. Za zgodą lub na wniosek Zarządu Przewodniczący może zaprosić do udziału w posiedzeniu Zarządu:

- dyrektora szkoły,

- nauczycieli i innych pracowników administracji szkoły,

- przedstawicieli Rady Szkoły,

- Radę Rodziców,

- a także inne osoby nie związane ze szkołą, na zasadzie ekspertów.7. Zarząd SU prowadzi następującą dokumentację:


- książkę protokołów,

- księgę uchwał,

- kronikę szkolną.

6. Zarząd uchwala opracowany przez Prezydium SU program działalności SU na dany rok szkolny oraz zatwierdza sprawozdanie Prezydium SU z działalności SU w roku szkolnym.

7. Wszystkie uchwały SU są przekazywane po podpisaniu ich przez przewodniczącego i wszystkich członków do wiadomości Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Szkoły i Radzie Rodziców.

8. Wszystkie uchwały w ramach uprawnień stanowiących wnioskodawczych i opiniodawczych Zarząd podejmuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej 2/3 członków.

9. Uchwały Zarządu nie mogą być sprzeczne z obowiązującym prawem.8. Obowiązki Opiekuna Samorządu.


- udzielanie pomocy w realizacji zadań wymagających udziału nauczycieli i dyrekcji.
- zapewnienie z upoważnienia dyrektora niezbędnych warunków organizacyjnych do samorządnej działalności młodzieży.
- czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu, w tym również w zakresie dysponowania jego funduszami.
- informowanie młodzieży o uchwałach Rady pedagogicznej w sprawach uczniowskich.
- inspirowanie nauczycieli do współpracy z samorządem uczniowskim.
- uczestnictwo w ocenie prac Samorządu uczniowskiego dokonanej przez dyrektora i Radę PedagogicznąZasady współżycia społeczności szkolnej.
1. Samorząd może przedstawić Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorom wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów tj:

a) prawo zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

b) prawo do jawnej umotywowanej oceny, postępów w nauce i w zachowaniu,

c) prawo do organizacji życia szkolnego,

d) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

e) prawo do organizowania działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej,

f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna SU.

2. Samorząd Szkolny:

- może opiniować prace nauczyciela przed wystawienie mu oceny pracy,

- ma prawo skreślenia ucznia z listy.

4. Zarząd może występować do Rady Rodziców z umotywowanymi wnioskami o dofinansowanie działalności SU oraz pomoc materialną dl uczniów szczególnie jej potrzebujących.§ 6


1. Przedstawiciele SU w liczbie 5 osób wchodzą w skład Rady Szkoły.

2. W reprezentacji SU w Radzie Szkoły uczestniczą 3 osoby będące członkami Prezydium ZSU oraz osoby wybrane na pierwszym spotkaniu SU w swojej kadencji.

3. Wybory pozostałych dwóch członków są wyborami tajnymi i pośrednimi.

4. Członek Rady samorządu może być z klasy I-III, który uzyskuje dobre wyniki w nauce i minimum dobą ocenę z zachowania. Ponadto czynnie uczestniczy w pracy społecznej na rzecz szkoły i środowiska uczniowskiego ZSZ Nr 1 w Dębicy im. Jana Pawła II.

Zadania Samorządów Klasowych
1. Samorządy klasowe składają się z trzech osób:

- przewodniczący,

- zastępca,

- skarbnik.

2. W zależności od potrzeb i specyfiki danej klasy do Samorządu Klasowego można wybrać dodatkowo:

- sekretarza,

- kronikarza,

- łącznika z biblioteką.

3. Samorządy Klasowe wybierane są w głosowaniu tajnym.

4. Samorządy Klasowe:

- organizują działalność SU na terenie szkoły,

- współdziałają z wychowawcami klas w rozwiązywaniu wszystkich problemów wychowawczych i organizacyjnych na terenie klasy.Postanowienia końcowe.
1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy im. Jana Pawła II wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

2. Po upływie 14 dni od dnia uchwalenia Regulaminu dotychczasowe zasady działania SU muszą zostać dostosowane do jego wymagań.