INFORMACJE
Informator ósmoklasisty
KALENDARZ

Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


Regulamin rekrutacji do ZSZ Nr 1
Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w DębicyI. Podstawa prawna.

1) Ustawa – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

2) Art.134 ust. z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz.1148 z późn. zm.),

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737),

4) Zarządzenie nr 5/2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na rok szkolny 2020/2021 w województwie podkarpackim.

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy odbywa się za pośrednictwem elektronicznego naboru, tzn., że gimnazjalista powinien zalogować się na stronie http://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat, wybrać typ szkoły i klasę, w której chciałby podjąć naukę.II. Szkoła kształci w następujących typach i zawodach:

TECHNIKUM NR 1 - 5-letnie


BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - 3-letnia

 • mechanik pojazdów samochodowych
 • Klasa wielozawodowa:blacharz, elektromechanik, fryzjer, kucharz, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, operator obrabiarek skrawających, ślusarz i inne według klasyfikacji zawodówIII. Warunki rekrutacji.

Podstawę do zakwalifikowania kandydata do klasy pierwszej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy stanowi miejsce na liście według ilości przyznanych punktów. O kolejności, miejscu zajętym przez kandydata decyduje liczba uzyskanych punktów.

Kandydat może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

 1. Punkty (100 pkt) za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum możliwych do uzyskania (na podstawie zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty):
  - wynik przedstawiony w procentach z:
  1. ) języka polskiego,
  2. ) matematyki,
   – mnoży się przez 0,35.
  3. ) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
  – mnoży się przez 0,3.

  Wynik zaokrąglony do liczby całkowitej daje liczbę punktur rekrutacyjnych

 2. Punktów (100 pkt) za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów oraz inne osiągnięcia możliwych do uzyskania.
  1) Za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum możliwych do uzyskania
  1. ) celujący 18 punktów
  2. ) bardzo dobry 17 punktów
  3. ) dobry 14 punktów
  4. ) dostateczny 8 punktów
  5. ) dopuszczający 2 punkty

  Przedmioty brane pod uwagę to: język polski, matematyka, fizyka lub informatyka, język angielski lub geografia.
  2) Za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów.
  3) Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

  1. ) uzyskanie tytułu laureata lub finalisty w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, ponadwojewódzkim lub wojewódzkim przyznaje się dodatkowe punkty.

  2. ) za szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej kandydat może uzyskać łącznie co najwyżej 18 punktów; sposób przeliczania osiągnięć na punkty stanowi § 6 ust. 1 pkt 1 –5 Rozporządzenia MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r.

   Link do rozporządzenia:
   http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001737

   Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2019/2020 przez kuratora oświaty iinne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, regulują:Zarządzenie Nr 7/2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2020 r. orazZarządzenie Nr 8/2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty zdnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2019/2020,które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

  3. ) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu 3 punkty.

 3. Kandydatom zwolnionym z egzaminu ósmoklasisty lub jego wybranej części przelicza się na punkty oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej według poniższych zasad:

  1) za uzyskanie z języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

  1. ) celującym –przyznaje się po 35 punktów,
  2. ) bardzo dobrym –przyznaje się po 30 punktów,
  3. ) dobrym –przyznaje się po 25 punktów,
  4. ) dostatecznym –przyznaje się po 15 punktów,
  5. ) dopuszczającym –przyznaje się po 10 punktów;

  2) za uzyskanie z języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

  1. ) celującym –przyznaje się po 30 punktów,
  2. ) bardzo dobrym –przyznaje się po 25 punktów,
  3. ) dobrym –przyznaje się po 20 punktów,
  4. ) dostatecznym –przyznaje się po 10 punktów,
  5. ) dopuszczającym –przyznaje się po 5 punktów;

  Kandydat składa dokumenty zgodnie z zasadami naboru elektronicznego. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

  Ustala się następującą listę kryteriów w przypadku równorzędnych wyników:

  • Kandydaci spełniają kryteria, opisane w art. 134 ust.2 pkt 1 – 5 ustawy Prawo oświatowe,
  • Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
  • Kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w art. 134 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą,
  • Kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskali najwyższą ocenę zachowania,
  • Kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w ostatnim roku nauki,
  • Kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskali najwyższą średnią ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych (z zastosowaniem skali przeliczeniowej ocen),
  • Kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej otrzymali najwyższą ocenę z języka polskiego,
  • Kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę z języka obcego,
  • Kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z części egzaminu, zbieżnej z rozszerzeniem programowym, profilem lub przyjętym kierunkiem kształcenia.

  IV. Terminy rekrutacji. rekrutacja 2020/2021
  rekrutacja 2020/2021
  Dodatkowe rozwiązania ujęte w harmonogramie

  Harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym, o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe.

  W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

  W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

  Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

  Po potwierdzeniu woli podjęcia nauki należy dostarczyć:
  1. dwie aktualne fotografie podpisane na odwrocie,(imię i nazwisko, data urodzenia),
  2. kartę zdrowia,
  3. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie (wydawane przez lekarza Poradni Medycyny Pracy - druk skierowania do pobrania w sekretariacie szkoły po złożeniu przez kandydata oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty),
  4. deklarację wyboru języków obcych oraz oświadczenie o uczestniczeniu lub nie w zajęciach religii lub etyki podpisana przez kandydata i jego rodziców.

  W roku szkolnym 2020/2021 każdy kandydat do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy zobowiązany jest do posługiwania się podaniem utworzonym przez Internetowy System Rekrutacji.


  Link do naboru elektronicznego:
  http://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat
  Logo

  WRÓĆ