INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.logo Matematyki Zespół Nauk Humanistycznych

 • język polski,
 • wiedza o kulturze,
 • religia,
 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • biblioteka

  Nauczyciele Języka Polskiego


  W naszej szkole pracuje czterech nauczycieli języka polskiego:

  1. Małgorzata Jasińska
  2. Ewa Reguła
  3. Marzena Rzucidło
  4. Anna Zięba

  Wszyscy nauczyciele są czynnymi egzaminatorami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, i wszyscy posiadają status nauczyciela dyplomowanego.
  Dysponujemy dobrą bazą dydaktyczną, realizujemy przyjęte zadania w pracowniach polonistycznych, wyposażonych w podstawowy sprzęt audiowizualny. W pracowniach można korzystać ze sprzętu komputerowego i Internetu, co pozwala nam wzbogacać lekcje języka polskiego.

  Zadaniem priorytetowym dla wszystkich polonistów jest jak najlepsze przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego, dlatego szczególną uwagę zwracamy na motywowanie uczniów do samodzielnych i twórczych zadań oraz na doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
  Jako współorganizatorzy różnych imprez kulturalnych zachęcamy naszych uczniów do brania udziału w tych formach aktywności. Kształtując wrażliwość estetyczną młodzieży i poszerzając ich wiedzę, organizujemy wyjścia do kina, wyjazdy to teatru.

  Nauczyciele – poloniści stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe (studia podyplomowe, warsztaty, kursy, seminaria, szkolenia itp.). Nasza praca jest zauważana i doceniana, o czym świadczą nagrody przyznawane z okazji Święta Edukacji Narodowej.

  Szkolny Klub Kultury od września podjął się realizacji wielu zadań, mających na celu propagowanie umiejętności humanistycznych wśród uczniów. Ponieważ od początku roku upłynęło tylko dwa i pół miesiąca, nie wszystkie konkursy zostały rozstrzygnięte, niemniej jednak warto wspomnieć, kto reprezentuje naszą szkołę w lokalnym środowisku.

  1. 1. W konkursie „Wybieram trzeźwość” organizowanym przez naszą szkołę wezmą udział uczniowie Patryk Ryba z 1h, Kacper Strzok z 1h.
  2. 2. Do konkursu dziennikarskiego „Co nas kręci” ogłoszonym przez Obserwatora Lokalnego przygotowała pracę Gabriela Grzyb z 3D.
  3. 3. W Szkolnym Konkursie Poezji Religijnej wygrały Wioleta Mroczek 2D, Lidia Głaz z 1E i Nikola Fic z 1E. Wystąpią one w Powiatowym Konkursie Poezji Religijnej, który odbędzie się w Domu Kultury „Śnieżka” .
  4. 4. Na konkurs literacki „O bocianie pióro” pracę przygotowali Wioleta Mroczek z 2D , Karolina Pietracha z 4F i Cezary Zięba z 4D.
  5. 5. Uczestnikami konkurs organizowanego przez Związek Krwiodawstwa są Wioleta Mroczek z 2D, Dominik Gawryś 3A i Dominika Cieśla 2F. Uczeń Dominik Gawryś został wyróżniony za pracę plastyczną na temat „Polski Czerwony Krzyż i Honorowe Krwiodawstwo”.
  6. 6. Szkolny konkurs „Jestem najlepszym mówcą” organizowany przez SKK uświetnili Amanda Gawlik z 2C , Dominik Tomaszewski z 3C i Patryk Cyboron z 3C.
  7. 7. W organizację spotkanie z Janem Pawłem II w Izbie Patrona zaangażowana jest klasa 2C.
  8. 8. Na spektakl teatralny pt. „Teatr antyczny”, wystawiany przez teatr „Cogito” z Krakowa poszły klasy 1F, 1E, 1D.
  9. 9. Na konkurs „Niepodległość jest z nas” esej napisała Wioleta Mroczek z 2D.

  Anna Zięba
  przewodnicząca zespołu


  Nauczyciele Historii i Wiedzy o Społeczeństwie

  1.  Jolanta Muter
  2.  Katarzyna Mielecka
  3.  Anita Kos- Adamczak
  4.  Radosław Maksoń

  Priorytetowym zadaniem jest przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego i zainteresowanie tymi przedmiotami, aby w przyszłości decydowali się na studia humanistyczne, prawnicze, nauk społecznych. W tym celu prowadzone są dodatkowo fakultety z historii i wiedzy o społeczeństwie.

  Nauczyciele Zespołu chętnie angażują się w szereg działań dydaktyczno- wychowawczych np.

  • Olimpiada Historyczna,
  • Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej,
  • Rajd Historyczny,
  • uczestnictwo wraz z młodzieżą w obchodach świąt państwowych współorganizowanie uroczystości szkolnych tj. Dzień Patrona Szkoły, Dzień Nauczyciela, Narodowe Święto Niepodległości, Święto Konstytucji 3 Maja,
  • comiesięczne spotkania w Izbie Patrona Szkoły,
  • praca nad monografią naszej szkoły,
  • współpraca z IPN w pozyskiwaniu materiałów edukacyjnych, aby uatrakcyjnić lekcje z młodzieżą ( Teki IPN, Biuletyn Informacyjny, warsztaty organizowane przez pracowników naukowych IPN ),
  • realizacja różnych innowacji metodyczno- pedagogicznych na lekcjach np. „Nikt nie ma prawa być szczęśliwy w oderwaniu od innych”.
  • organizacja wyjść młodzieży do kina na filmy historyczne i podjęcie dyskusji nad treścią i realiami historycznymi prezentowanych filmów

  W celu doskonalenia swego warsztatu pracy nauczyciele Zespołu systematycznie uczestniczą w szkoleniach, kursach, WDN. Posiadają uprawnienie egzaminatora historii i wos-u.

  Był taki okres w historii Polski, który nazywał się „stan wojenny”, ale światła wolności nie udało się zgasić

  11 Listopada to święto radosne, jesteśmy szczęśliwi, a wiec śpiewamy…

  95 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę

  Skład Nauczycieli Religii  - mgr Bernard Mazur,
  - ks. mgr Józef Durlak,
  - ks. mgr Adam Chmiel

  Podręczniki do religii:

  Jestem świadkiem Chrystusa w Kościele - kl. 1 Liceum i Technikum book
  Jestem świadkiem Chrystusa w świecie - kl. 2 Liceum oraz kl. 2 i 3 Technikum book
  Jestem świadkiem Chrystusa w rodzinie - kl. 3 Liceum oraz kl. 4 Technikum book
  Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie – kl. 1 Szkoła Zawodowa book
  Ze Zmartwychwstałym w rodzinie – kl. 2 i 3 Szkoła Zawodowa book

  Wszyscy nauczyciele religii biorą udział w szkoleniach, seminariach, sesjach organizowanych przez Kurię Diecezjalną w Tarnowie oraz ZSZ nr 1 w Dębicy.

  Pod kierunkiem nauczycieli religii młodzież ZSZ nr 1 włącza się aktywnie:

  punkt W przygotowanie uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego w kościele Miłosierdzia Bożego
  punkt W działalność Grupy Medialnej przepisującej teksty do parafialnego pisma Głos Miłosierdzia, w którym nauczyciele publikują relacje z najważniejszych wydarzeń w naszej szkole. (Ks. Stanisław Kołodziej – red. naczelny, mgr Grażyna Waśko -sekr. redakcji.)
  punkt W imprezy religijne i kulturalne organizowane przy parafii Miłosierdzia Bożego w Dębicy (np. Festiwal Polonia Semper Fidelis, Mikołajki dla wychowanków świetlicy itp.)
  punkt W realizację programu świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej Lumen
  punkt W działalność Szkolnego Koła Caritas (ks. Stanisław Kołodziej – asystent kościelny Koła)

  W dniach od 28 grudnia 2009 do 21 stycznia 2010 w ramach wizyty duszpasterskiej księża uczący w ZSZ nr 1 spotkali się z rodzicami uczniów naszej szkoły zamieszkałymi na terenie naszej parafii. Poznanie środowiska i warunków, w których żyją i uczą się nasi wychowankowie pozwoli na skuteczniejszą pracę edukacyjną i wychowawczą.

  Zespół nauczycieli religii aktywnie wspiera wszystkie przedsięwzięcia Szkoły w zakresie wychowania, szeroko rozumianej profilaktyki – szczególnie walkę z wszelkimi uzależnieniami.

  Biblioteka


  Biblioteka Szkolna
  Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im Jana Pawła II w Dębicy

  W bibliotece pracują:

  • Halina Nowak
  • Małgorzata Wielgosz
  • Maria Kasprzyk

  Priorytetowym celem pracy biblioteki jest wpływanie na potrzeby poznawcze uczniów. Kształtowanie aktywnego i twórczego człowieka, który potrafi rozwijać swoją osobowość i zaspakajać swoje potrzeby czytelnicze.

  Zadania bibliotekarza szkolnego:

  1. Zapoznanie uczniów z księgozbiorem, warsztatem informacyjnym i zasadami korzystania ze zbiorów,
  2. Motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy i umiejętności wyszukiwania i selekcjonowania informacji,
  3. Kształtowanie umiejętności spędzania wolnego czasu z książką,
  4. Przygotowanie do świadomego wykorzystania techniki komputerowej,
  5. Rozwijanie uzdolnień twórczych uczniów,
  6. Pomoc w wyszukiwaniu materiałów potrzebnych w edukacji,
  7. Udzielanie porad bibliograficznych i bibliotecznych.

   Biblioteka liczy 24238 woluminów. Jest bogato wyposażona w literaturę piękną, albumy, wydawnictwa historyczne, geograficzne, encyklopedie, słowniki poradniki, literaturę fachową związaną z kierunkami kształcenia szkoły. Dysponuje szkolnym zestawem podręczników i programów nauczania. Księgozbiór uzupełniają czasopisma metodyczne i fachowe oraz zbiór płyt CD, DVD i kaset VHS.

  W zbiorach bibliotecznych znajduje się wiele cennych pozycji m.in. Encyklopedia Powszechna z ilustracjami i mapami S. Orgelbranda z 1900 r. wydana w Warszawie przez Wydawnictwo Towarzystwa Akcyjnego Odlewni Czcionek i Drukarni Orgelbranda i synów , która po II wojnie światowej przywędrowała do nas z Wyższej Szkoły Handlu Zagranicznego we Lwowie oraz Encyklopedia Ilustrowana Trzaski, Everta i Michalskiego z 1928 r. wydana nakładem ich drukarni.

  Biblioteka dysponuje kącikiem czytelni oraz Multimedialnym Centrum Informacji.