INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.logo Matematyki Zespół Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

 • matematyka,
 • fizyka,
 • chemia,
 • geografia,
 • biologia,
 • ekonomia
  • Ewa Cieśla
  • Agnieszka Kędzior
  • Ryszard Wodziński
  • Bożena Zielińska
  • Urszula Krajewska-Bury
  • Katarzyna Madej
  • Małgorzata Susz
  • Bernadetta Bieniasz-Erazmus
  • Małgorzata Parys
  • Monika Przybyłowska
  • Barbara Dembińska-Łuka
  • Beata Mazur
  • Małgorzata Wielgosz
  Matematyka

  Realizujemy we wszystkich typach szkół ponadgimnazjalnych w ramach ZSZ Nr l (kończących się maturą) program opracowany przez Wydawnictwo „Krzysztof Pazdro".
  W zasadniczej szkole zawodowej uczymy wg. podręczników Wydawnictwa Szkolnego i Pedagogicznego. W klasach technikum i liceum prowadzone jest nauczanie matematyki w zakresie podstawowym. Oznacza to, że uczniowie przygotowują się do Nowej Matury na tym właśnie poziomie. W klasach przedmaturalnych i maturalnych realizowany jest dla chętnych uczniów zakres rozszerzony. Już od klas pierwszych rozwiązujemy z uczniami przykładowe arkusze egzaminacyjne, przygotowując uczniów do „Matury 2010". Nauczyciele zespołu przedmiotowego aktywnie uczestniczą w warsztatach metodycznych organizowanych przez PCEN; w komplecie, jako egzaminatorzy pracują przy poprawie prac maturalnych, opracowują przykładowe zadania do lekcji powtórzeniowych uwzględniając standardy wymagań egzaminacyjnych. Rokrocznie przeprowadzamy sprawdziany diagnozujące dla kl. pierwszych, szkolne eliminacje kolejnych edycji Podkarpackiego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas pierwszych i drugich. Pani Ewa Cieśla koordynuje konkurs na szczeblu szkolnym i jest jurorem w etapie rejonowym. Nauczyciele matematyki będą w przyszłym roku szkolnym realizować na lekcjach matematyki w klasach o profilu budowlanym program „Szkoła Kluczowych Kompetencji". Uczniów obecnych klas trzecich gimnazjum uzdolnionych matematycznie zapraszamy do podjęcia nauki w technikum budowlanym.

  Przewodnicząca zespołu przedmiotowego:
  Ewa Cieśla


  Fizyka

  Priorytetowym zadaniem jest przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego oraz zainteresowanie tymi przedmiotami, aby w przyszłości absolwenci ZSZ Nr 1 wybierając swoją dalszą drogę kształcenia, decydowali się na studia na kierunkach przyrodniczych, medycznych oraz technicznych. Nauczyciele naszego Zespołu bardzo chętnie angażują się w wiele imprez cyklicznych organizowanych w naszej szkole i poza nią, przygotowując młodzież do uczestnictwa oraz organizując niektóre z nich.

   Są to:


  Chemia, Geografia, Biologia, Ekonomia

  Głównym zadaniem jest przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z geografii. Równie ważnym zadaniem Zespołu jest zainteresowanie młodzieży uczącej się problemami przedsiębiorczości, pierwszej pomocy przed-medycznej jak i uwrażliwienie młodych ludzi na problemy egzystencjalne mieszkańców Domów Dziecka i dotyczących szeroko rozumianej pomocy społecznej poprzez odwiedzanie różnych instytucji znajdujących się na terenie Powiatu, organizowaniu akcji pomocowych, popularyzacyjnych i uczestnictwo w stosownych warsztatach szkoleniowych.

  Nauczyciele Zespołu biorą czynny udział w życiu Szkoły i Środowiska wspierając organizowanie różnych uroczystości, konkursów, akcji, spotkań, wyjazdów krajowych i zagranicznych a to m.in.:

  punkt Dzień Patrona Szkoły,
  punkt comiesięczne spotkania w Izbie Pamięci Jana Pawła II i koordynacja spotkań,
  punkt honorowe krwiodawstwo,
  punkt akcje PCK,
  punkt cykliczna Debata Ekologiczna,
  punkt otwarty Dzień Szkoły,
  punkt coroczne pielgrzymki do Grobu Jana Pawła II,
  punkt „Pola Nadziei”

  Zespół nauczycieli naucza przedmioty należące do grupy przedmiotów przyrodniczych. Priorytetowym zadaniem jest przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego oraz zainteresowanie tymi przedmiotami, aby w przyszłości absolwenci ZSZ Nr 1 wybierając swoją dalszą drogę kształcenia, decydowali się na studia na kierunkach przyrodniczych, medycznych oraz technicznych. Wiele naszych zajęć dydaktycznych związanych jest z ekologią, ochroną zdrowia i bezpieczeństwem. Nauczyciele naszego Zespołu bardzo chętnie angażują się w wiele imprez cyklicznych organizowanych w naszej szkole i poza nią, przygotowując młodzież do uczestnictwa oraz organizując niektóre z nich.

   Są to:


  logo Matematyki Przedmiotowy System Oceniania


  PRZEDMIOTEM OCENY SĄ:

  logo pdf |POBIERZ (PDF)| - Przedmiotowy System Oceniania
  logo Matematyki Podstawa programowa w szkole ponadgimnazjalnej


  logo pdf |POBIERZ (PDF)| - Podstawa programowa w szkole ponadgimnazjalnej - poziom podstawowy


  logo pdf |POBIERZ (PDF)| - Podstawa programowa w szkole ponadgimnazjalnej - poziom rozszerzony
  logo Matematyki Matura z matematyki


  INFORMATOR

  STRUKTURA I FORMA EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI Egzamin maturalny z matematyki jest egzaminem pisemnym sprawdzającym wiadomości i umiejętności określone w Standardach wymagań egzaminacyjnych i polega na rozwiązaniu zadań zawartych w arkuszach egzaminacyjnych.

  1. Egzamin maturalny z matematyki zdawanej jako przedmiot obowiązkowy jest zdawany na poziomie podstawowym. Egzamin trwa 170 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych sprawdzających rozumienie pojęć i umiejętność ich zastosowania w życiu codziennym oraz zadań o charakterze problemowym. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań dla poziomu podstawowego.

  2. Egzamin maturalny z matematyki zdawanej jako przedmiot dodatkowy jest zdawany na poziomie rozszerzonym. Egzamin trwa 180 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych wymagających rozwiązywania problemów matematycznych. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań dla poziomu rozszerzonego. Konstrukcja arkusza nie zmienia się w stosunku do lat ubiegłych.

  Opis arkusza dla poziomu podstawowego

  Arkusz egzaminacyjny składa się z trzech grup zadań:
  1. grupa – zawiera od 20 do 30 zadań zamkniętych. Do każdego z tych zadań są podane cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna. Każde zadanie z tej grupy jest punktowane w skali 0 - 1. Zdający udziela odpowiedzi, zaznaczając je na karcie odpowiedzi.
  2. grupa – zawiera od 5 do 10 zadań otwartych krótkiej odpowiedzi punktowanych w skali 0-2.
  3. grupa – zawiera od 3 do 5 zadań otwartych rozszerzonej odpowiedzi punktowanych w skali 0-4, albo 0-5, albo 0-6. Za rozwiązanie wszystkich zadań zdający może uzyskać maksymalnie 50 punktów.

  Zasady oceniania arkuszy egzaminacyjnych

  1. Zadania otwarte w arkuszach egzaminacyjnych sprawdzają i oceniają egzaminatorzy powołani przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

  2. Rozwiązania poszczególnych zadań oceniane są na podstawie szczegółowych kryteriów oceniania, jednolitych w całym kraju.

  3. Egzaminatorzy w szczególności zwracają uwagę na:
  •poprawność merytoryczną rozwiązań,
  • kompletność prezentacji rozwiązań zadań – wykonanie cząstkowych obliczeń i przedstawienie sposobu rozumowania.

  4. Ocenianiu podlegają tylko te fragmenty pracy zdającego, które dotyczą polecenia. Komentarze, nawet poprawne, nie mające związku z poleceniem nie podlegają ocenianiu.

  5. Gdy do jednego polecenia zdający podaje kilka rozwiązań (jedno prawidłowe, inne błędne), to egzaminator nie przyznaje punktów.

  6. Za całkowicie poprawne rozwiązania zadań, uwzględniające inny tok rozumowania niż podany w schemacie punktowania, przyznaje się maksymalną liczbę punktów.

  7. Zapisy w brudnopisie nie są oceniane.

  8. Zdający zdał egzamin maturalny z matematyki, jeżeli otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania za rozwiązanie zadań z arkusza dla poziomu podstawowego.

  9. Wynik egzaminu maturalnego z matematyki ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

  MATURA PRÓBNA

  logo pdf |POBIERZ (PDF)| - Matura próbna - listopad 2010 - arkusz -
  logo Matematyki Zajęcia przygotowujące do matury z matematyki


  Rodzaj zajęć Uczestnicy Prowadzący Termin
  Zajęcia w ramach projektu ”Szkoła Kluczowych Kompetencji z Matematyki” pt. "…………………………………………………………………..” Kl 3M, 1M G. Waśko do ustal.
  Zajęcia wyrównawcze z matematyki Kl 1lic, Kl 1T C E. Cieśla do ustal.
  Zajęcia przygotowujące do matury z matematyki na poziomie podstawowym Kl 3lic, Kl 4T H. Jabłońska do ustal.
  Zajęcia przygotowujące do matury z matematyki na poziomie rozszerzonym Kl 3lic, Kl 4T R. Wodziński do ustal.  logo MatematykiPrzykładowe arkusze maturalne


  – Przykładowy arkusz maturalny XI 2009 - 1

  logo pdf|POBIERZ (PDF)- Przykładowy arkusz maturalny - 1|

  – Przykładowy arkusz maturalny XI 2010 - 2

  logo pdf|POBIERZ (PDF) - Przykładowy arkusz maturalny - 2|

  – Przykładowy arkusz maturalny V 2010 - 3

  logo pdf|POBIERZ (PDF) - Przykładowy arkusz maturalny - 3|

  – Przykładowy arkusz maturalny I 2009 - 4

  logo pdf|POBIERZ (PDF) - Przykładowy arkusz maturalny - 4|

  – Przykładowy arkusz maturalny Zestaw P3 - 5

  logo pdf|POBIERZ (PDF) - Przykładowy arkusz maturalny - 5|

  – Przykładowy arkusz maturalny XI 2009 - 6

  logo pdf|POBIERZ (PDF) - Przykładowy arkusz maturalny - 6|

  – Przykładowy arkusz maturalny Zestaw 1 - 7

  logo pdf|POBIERZ (PDF) - Przykładowy arkusz maturalny - 7|

  – Przykładowy arkusz maturalny Przed maturą V 2009 - 8

  logo pdf|POBIERZ (PDF) - Przykładowy arkusz maturalny - 8|

  – Schemat oceniania Przed maturą V 2009 - 1

  logo pdf|POBIERZ (PDF) - Schemat oceniania - 1|

  – Przykładowy arkusz maturalny Przed maturą V 2009 - 9

  logo pdf|POBIERZ (PDF) - Przykładowy arkusz maturalny - 9|

  – Schemat oceniania Przed maturą V 2009 - 2

  logo pdf|POBIERZ (PDF) - Schemat oceniania - 2|

  – Przykładowy arkusz maturalny Przed maturą V 2010 - 10

  logo pdf|POBIERZ (PDF) - Przykładowy arkusz maturalny - 10|

  – Schemat oceniania Przed maturą V 2010 - 3

  logo pdf|POBIERZ (PDF) - Schemat oceniania - 3|

  – Przykładowy arkusz maturalny Przed maturą V 2010 - 11

  logo pdf|POBIERZ (PDF) - Przykładowy arkusz maturalny - 11|

  – Schemat oceniania Przed maturą V 2010 - 4

  logo pdf|POBIERZ (PDF) - Schemat oceniania - 4|

  – Przykładowy arkusz maturalny Przed maturą V 2011 - 12

  logo pdf|POBIERZ (PDF) - Przykładowy arkusz maturalny - 12|

  – Schemat oceniania Przed maturą V 2011 - 5

  logo pdf|POBIERZ (PDF) - Schemat oceniania - 5|

  – Przykładowy arkusz maturalny Przed maturą V 2011 - 13

  logo pdf|POBIERZ (PDF) - Przykładowy arkusz maturalny - 13|

  – Schemat oceniania Przed maturą V 2011 - 6

  logo pdf|POBIERZ (PDF) - Schemat oceniania - 6|
  logo Matematyki Przydatne linki:


  http://www.maturzysta.info/matura_down-ogolne.php
  http://www.operon.pl/matura_z_operonem
  http://www.oke.krakow.pl