INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


Projekt „Poprawa jakości kształcenia w Powiecie Dębickim poprzez modernizację infrastruktury dydaktycznej szkół zawodowych wraz z zakupem wyposażenia”

 

Logo
Projekt „Poprawa jakości kształcenia w Powiecie Dębickim poprzez modernizację infrastruktury dydaktycznej szkół zawodowych wraz z zakupem wyposażenia”

Powiat Dębicki pozyskał środki na realizację projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia w Powiecie Dębickim poprzez modernizację infrastruktury dydaktycznej szkół zawodowych wraz z zakupem wyposażenia” nr RPPK.06.04.02-18-0016/16.

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VI: Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie: 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie: 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ.

Umowa o dofinansowanie podpisana została w dniu 14 lipca 2016 r.

Wartość całkowita przedsięwzięcia to 1 149 077,00 zł z czego dofinansowanie wynosi 794 077,59 zł - – poziom dofinansowania: 85% wydatków kwalifikowanych.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu - grudzień 2016 rok.

Celem strategicznym projektu jest zwiększenie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Dębickiego oraz wzrost kompetencji przyszłych kadr gospodarki. Cel ten zostanie osiągnięty przez poprawę jakości kształcenia zawodowego w powiecie możliwą dzięki stworzeniu w szkołach warunków zbliżonych do tych, które panują w realnym środowisku pracy zawodowej.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w oparciu o istniejącą bazę dydaktyczną i zakłada jej rozwój poprzez modernizację placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe na terenie powiatu. Celowi temu służyć będzie doposażenie pracowni i warsztatów oraz zakup materiałów dydaktycznych.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje doposażenie 13 pracowni w 4 obiektach infrastruktury kształcenia zawodowego, tj. :
1) Technikum nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 im. Kwiatkowskiego w Dębicy - 1 pracownia: elektryczna i elektroniczna
2) Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy - 2 pracownie (pracownia grafiki reklamowej oraz pracownia marketingu)
3) Centrum Kształcenia Praktycznego – 2 pracownie (pracownia systemów automatyki i systemów mikroprocesorowych oraz pracownia komputerowa)
4) Technikum Nr 1 oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy - 8 pracowni (pracownie i warsztaty, w których odbywa się kształcenie w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik teleinformatyk, technik cyfrowych procesów graficznych, technik budownictwa oraz elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz izolacji przemysłowych i monter izolacji przemysłowych, a także warsztaty – spawalnia).
WRÓĆ