INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


Opis działań, usługi, zadania Szkolnego Ośrodka Kariery

Podstawowym celem działań realizowanych przez Szkolny Ośrodek Kariery jest:

1. Udzielanie pomocy młodym ludziom uczącym się lub debiutującym na rynku pracy,

2. Podejmowanie działań na forum szkolnym oraz w zakresie współpracy z partnerami lokalnego rynku pracy,

3. Współpraca z rodzicami.

Cele te realizowane są w sposób następujący:

Ad.1. Pomoc młodym ludziom uczącym się lub debiutującym na rynku pracy:
a) zapewnienie specjalistycznej pomocy młodzieży w podejmowaniu optymalnych decyzji w zakresie prawidłowego wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia,
b) kształtowanie u młodzieży umiejętności autoprezentacji na rynku pracy:
c) przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych,
d) symulacje kontaktów z ewentualnym pracodawcą: korespondencyjnych, telefonicznych, osobistych,
e) przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej za pomocą uzmysłowienia jej konieczności podejmowania świadomych i rozważnych decyzji,
f) uświadomienie młodym ludziom konieczności konfrontowania swoich predyspozycji psychofizycznych, potrzeb i wartości z obiektywnymi wymaganiami stawianymi przez współczesny rynek pracy,
g) udzielanie młodym ludziom pomocy przy rozwiązywaniu problemów dotyczących dalszej edukacji lub związanych z karierą zawodową za pomocą porad indywidualnych i zajęć grupowych,
h) kreowanie wśród młodzieży aktywnej postawy, przezwyciężania bierności, uczenia radzenia sobie w sytuacjach trudnych czy stresowych,
i) kształtowanie wśród młodzieży postaw współpracy z innymi, umiejętności pracy w zespole, dostrzegania potrzebujących i chęci pomocy rówieśnikom (np. w ramach systemu korepetycji),
j) wyrobienie w młodych ludziach wchodzących na rynek zatrudnienia pozytywnych postaw wobec pracy, przygotowanie ich do roli pracownika,
k) zapoznanie młodzieży z takimi dziedzinami jak: podstawowe zagadnienia prawa pracy, przedsiębiorczość i samozatrudnienie itp.,
l) udostępnianie wszystkim zainteresowanym posiadanych zasobów informacji zawodowej.

Ad.2. Działania na forum szkolnym oraz w zakresie współpracy z partnerami lokalnego rynku pracy:
a) uczestniczenie w istniejącym już wewnątrzszkolnym systemie doradztwa zawodowego lub budowanie go,
b) współpraca z Radą Pedagogiczną danej szkoły obejmująca np. koordynację działań wszystkich nauczycieli na rzecz poradnictwa zawodowego i przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej lub edukacyjnej, szkolenia Rady Pedagogicznej w ramach wewnątrzszkolnych systemów doskonalenia pracy nauczycieli,
c) udzielanie w razie potrzeby pomocy innym placówkom edukacyjnym w prowadzeniu orientacji edukacyjno - zawodowej,
d) zbieranie, aktualizacja i upowszechnianie informacji o zawodach, możliwościach kształcenia oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz o rynku pracy w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim,
e) współpraca z instytucjami wspierającymi działania w zakresie doradztwa zawodowego: Powiatowe Urzędy Pracy, Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przy Wojewódzkich Urzędach Pracy, poradnie psychologiczno - pedagogiczne, Centra Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, Młodzieżowe Centra Kariery itp.,
f) uczestnictwo w giełdach i targach pracy, imprezach edukacyjnych itp.,
g) udział szkolnych doradców zawodowych w spotkaniach, seminariach i szkoleniach prezentujących nowe trendy i kierunki rozwoju poradnictwa zawodowego w Polsce i na świecie, treningach wiedzy i umiejętności szkolnego doradcy zawodowego.
Ad.3. Współpraca z rodzicami:

a) prezentacja założeń SzOK oraz przekonanie rodziców uczniów co do celowości i konieczności istnienia ośrodka,
b) indywidualna współpraca z rodzicami uczniów mających problemy z nauką w szkole, wyborem przyszłej drogi edukacyjnej i zawodowej,
c) spotkania dla rodziców w zakresie kształtowania w nich umiejętności towarzyszenia dzieciom w podejmowaniu przez nie świadomych wyborów,
d) indywidualne i grupowe zajęcia dotyczące kształtowania w rodzicach akceptacji wyborów dokonywanych przez dzieci,
e) porady dotyczące wyboru ścieżki edukacyjnej dzieci na podstawie przeprowadzonej diagnozy zainteresowań, oceny predyspozycji zawodowych, rozmów doradczych,

Wstecz

ORGANIZACJE SZKOLNE
AGENDY SZKOLNE
LOSOWE ZDJĘCIE

ZdjęcieLINKI

Starostwo Powiatowe

PCEN

OKE

MEN

KO

Moodle System
Polski/Polish
Angielski/English
Niemiecki/Deutsch
page rank

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional