INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej - B.30.
Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej - B.30.


1. Sporządzanie kosztorysów
Absolwent:
1) rozróSnia rodzaje kosztorysów oraz przestrzega zasad ich sporządzania;
2) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót;
3) korzysta z katalogów nakładów rzeczowych i publikacji cenowych do kosztorysowania robót budowlanych;
4) sporządza przedmiar robót budowlanych;
5) wykonuje obmiar robót budowlanych;
6) ustala załoSenia do kosztorysowania;
7) sporządza kosztorysy inwestorskie, zamienne i powykonawcze;
8) stosuje programy komputerowe do sporządzania kosztorysów.

2. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej
Absolwent:
1) przestrzega zasad i trybu udzielania zamówień publicznych;
2) rozróSnia dokumenty przetargowe;
3) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz specyfikacjami istotnych warunków zamówienia;
4) korzysta z publikacji cenowych do szacowania wartości zamówienia;
5) przestrzega zasad sporządzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
6) przygotowuje i kompletuje dokumentację przetargową;
7) sporządza oferty na roboty budowlane.WRÓĆ