INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


Współpraca z Polską Akcją Humanitarną w zakresie realizacji projektu „Szkoła Humanitarna”

Współpraca z Polską Akcją Humanitarną w zakresie realizacji projektu „Szkoła Humanitarna”


Nasza szkoła w roku szkolnym 2010/2011 przystąpiła do realizacji projektu „SZKOŁA HUMANITARNA”, mającego na celu rozbudzenie zainteresowania uczniów tematyką globalną i zachęcenie ich do działań na rzecz bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego świata, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wody. Celem naszych działań było krytyczne spojrzenie na własny tryb życia, wybory konsumenckie oraz postawy, które mają wpływ na zmniejszania skali ubóstwa na świecie i bardziej racjonalne wykorzystywania wody.

W ramach realizacji projekty w naszej szkole podjęto szereg działań:

1. Przeprowadzenie wśród uczniów kampanii reklamowej o projekcie i naborze do Szkolnego Klubu Humanitarnego – wykonanie ulotek, informacje w gazetce szkolnej oraz przez radiowęzeł.

Projekt „Szkoła Humanitarna” realizowany w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy uzyskał akceptację Dyrekcji i Rady Pedagogicznej. Realizację działań przedsięwzięcia rozpoczęto kampanią reklamową. Na stronie internetowej szkoły została zamieszczona informacja o projekcie i naborze do Szkolnego Klubu Humanitarnego. Uczniowie informacje o projekcie uzyskali również przez radiowęzeł, na tablicy ogłoszeń i w gazetce szkolnej. W celu rozpropagowania akcji wydrukowano i rozdano ulotki informacyjne. Wychowawcy klas z dużym zaangażowaniem włączyli się w akcję reklamową. Na godzinach wychowawczych przekazali informację o wdrażanym projekcie i naborze do Szkolnego Klubu Humanitarnego.
Przeprowadzona na szeroką skalę kampania reklamowa doprowadziła do dużego zainteresowania młodzieży wdrażanym działaniem.

2. Udział w szkoleniu w Warszawie

Kolejnym etapem na początku realizacji projektu był udział naszych uczniów wraz z opiekunem w trzydniowym szkoleniu, które odbyło się w Warszawie. Uczestnictwo w szkoleniu było okazją do zapoznania się z ideą projektu i zdobyciem dużego doświadczenia. Praca metodą projektu, współdziałanie z młodzieżą z innych szkół ukazała ważność omawianych problemów. Z pomocą wolontariuszy PAH odkrywaliśmy, jak przeciętny człowiek w naszej miejscowości może przyczynić sie do zmniejszenia ubóstwa światowego, niedostatku wody w Afryce, czy problemów uchodźctwa.

3. Propagowanie działalności klubu i wiedzy na tematy realizowane w ramach projektu „Szkoła Humanitarna”.

Pierwsze spotkania przed założeniem klubu nie były łatwe, ale tym większe stawiało to przed nami wyzwanie. Po kilku tygodniach młodzież chętniej i z zaciekawieniem przychodziła na pokazy filmów i podejmowała dyskusje. Dużą pomocą była strona internetowa PAH. Nie ograniczaliśmy się tylko do problematyki wody na świecie. Dzięki materiałom z PAH sięgnęliśmy do innych zagadnień tj. ubóstwo, uchodźctwo, sprawiedliwy handel, prawo do nauki. W dyskusjach widać było żywe zainteresowanie młodych ludzi tymi problemami, niektórzy zetknęli się z nimi po raz pierwszy nie zdając sobie sprawy o istnieniu takich zależności w świecie. Dały się słyszeć pochlebne opinie na temat materiałów filmowych dostępnych na stronie PAH. Staliśmy sie mądrzejsi o wiedzę, która daje nowe szersze spojrzenie na światowe problemy, uczymy się dalej być odpowiedzialnymi i świadomymi mieszkańcami globalnej wioski.

4. Zorganizowanie wystawy fotograficznej pt. Kraje Globalnego Południa, dostępna w głównym holu szkoły.

W ramach projektu "Szkoła Humanitarna" w holu szkoły została otwarta wystawa fotograficzna "KRAJE GLOBALNEGO POŁUDNIA" Uczniowie mogli obejrzeć prezentowane fotografie z Ugandy, Beninu, Tanzanii, Etiopii, Kenii, Senegalu i Iranu. Zdjęcia zostały wykonane przez wolontariuszy PAH. Obok każdej fotografii zamieszczony został opis sytuacji przedstawionej na zdjęciu wraz z krótką informacją o kraju. Młodzież mogła zapoznać się z niektórymi problemami w skali globalnej. Prezentowane zdjęcia pozwoliły wyczulić uczniów na potrzeby innych. Wystawa wzbudziła refleksję n/t życia dzieci z krajów Południa, gdzie brak jest podstawowych dóbr takich jak jedzenie, woda pitna, opieka zdrowotna i edukacja.
Ekspozycja miała na celu uświadomienie młodym ludziom różnorodność świata i poczucia otwartości i szacunku na drugiego człowieka. Należy podkreślić, iż wystawa cieszyła się i wciąż się cieszy wielkim zainteresowaniem młodzieży naszej szkoły. (ze strony internetowej) http://www.mechanikdebica.edu.pl/index.php?body=news

Wystawa fotograficzna "KRAJE GLOBALNEGO POŁUDNIA" W ramach projektu "Szkoła Humanitarna" w holu szkoły została otwarta wystawa fotograficzna "KRAJE GLOBALNEGO POŁUDNIA"

5. Zorganizowanie konkursu na plakat dot. problemów dostępności wody na świecie

Zorganizowanie konkursu na plakat pod hasłem „Ile jest wody?” było kolejną okazją do pobudzenia działań na rzecz krajów globalnego południa. Autorzy plakatów wykazali się dużym zaangażowaniem i znajomością problematyki dostępności wody pitnej na świecie. Na plakatach ukazane zostały wszystkie skutki braku wody a także możliwości zapewnienia jej dostępu i oszczędnego wykorzystywania w życiu codziennym przez tych, którzy mają jej pod dostatkiem. Udział w tym konkursie pozwolił młodzieży na zweryfikowanie swoich postaw w stosunku do zużycia wody i uświadomił, że osoby żyjące w krajach bogatszych swoim stylem życia wpływają na życie ludzi w krajach biedniejszych.

6. Zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły dot. Projektu

Wszystkie działania, które realizowaliśmy w ramach projektu przedstawiane były na stronie internetowej naszej szkoły. Aby informacje pojawiały się na bieżąco powołaliśmy specjalny zespół redakcyjny , którego zadaniem było czuwanie nad „medialną” stroną projektu. Dzięki temu wszyscy, którzy odwiedzali nasza stronę mogli znaleźć zawsze aktualne informacje docierające w ten sposób nie tylko do uczniów naszej szkoły.
http://www.mechanikdebica.edu.pl/projekty.php?body=szhum

7. Przeprowadzanie lekcji nt. celów i zadań Szkoły Humanitarnej

Ważnym działaniem w ramach projektu było przeprowadzenie lekcji n/t celów i zadań Szkoły Humanitarnej ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia wody dla życia na ziemi. Lekcjami objęto blisko 850 uczniów z 41 klas. Nauczyciele przy realizacji zajęć wykorzystywali m.in. scenariusze lekcji z edukacji globalnej. Celem prowadzonych lekcji było przede wszystkim;

 • - rozumienie różnorodności świata i współzależności globalnych
 • -kształtowanie otwartych postaw młodzieży, chętnie pomagających w skali lokalnej i globalnej
 • -rozpoznawanie uniwersalnych wartości i wzorów postępowania w życiu człowieka
 • Szczegółowa tematyka lekcji zamieszczona została w sprawozdaniu tabelarycznym.

  8. Opracowanie przewodnika Szkoły Humanitarnej w formie artykułów zamieszczanych cyklicznie w gazetce szkolnej „WTYCZKA”

  Do realizacji projektu włączył się również zespół redakcyjny gazetki szkolnej „WTYCZKA”. Na łamach WTYCZKI ukazującej się co miesiąc mieliśmy zawsze zarezerwowane miejsce na przedstawienie naszych działań oraz celów i zadań Szkoły Humanitarnej. Gazetka dokumentowała nasze działania w formie artykułów i zdjęć zachęcając w ten sposób do przyłączenia się do nas. Powstał więc swoisty przewodnik Szkoły Humanitarnej. Przykłady: Nr 11, 12 – dodatek specjalny (załącznik – płyta DVD).
  http://www.mechanikdebica.edu.pl/index.php?body=gazetka

  9. Przeprowadzenie na terenie szkoły akcji plakatowej pod hasłem – „ Ile kosztuje woda”

  Najważniejszym celem naszego projektu było zwrócenie uwagi jak najszerszej społeczności na konieczność oszczędzania wody w życiu codziennym. Przeprowadziliśmy więc na terenie naszej szkoły akcję plakatową pod hasłem „Ile kosztuje woda?” Na plakatach i ulotkach rozwieszonych w różnych miejscach pokazaliśmy mapę dostępności wody na świecie, z której wynikało ,że ponad miliard ludzi na świecie jest pozbawionych dostępu do wody pitnej. Aby ją zdobyć zwykle kobiety i dzieci są zmuszane do wielogodzinnego marszu ,a i tak może ona nie nadawać się do spożycia. Podczas gdy my nie zwracamy uwagi na cieknący kran , te niepotrzebnie kapiące krople komuś innemu pozwoliłyby ugasić pragnienie lub nawet uratować życie. Mając wody pod dostatkiem nie zastanawiamy się ile tak naprawdę kosztuje woda , szczególnie wtedy, gdy zaczyna jej brakować. Dostęp do wody to nie tylko możliwość ugaszenia pragnienia , ale także poprawa stanu zdrowia ludności, nawodnione pola. To także szansa dla dzieci , które zamiast chodzić po wodę, mogłyby uczęszczać do szkoły.

  10. Zorganizowanie „Światowego Dnia Wody” w Centrum Handlowym – „Galeria Dębicka” dla społeczności miasta Dębicy (happening). Przygotowywanie na tą okoliczność pokazów strojów ekologicznych wykonanych przez naszą młodzież.


  http://www.mechanikdebica.edu.pl/wydarzenia.php?body=hapa

  Kolejnym już działaniem w ramach projektu „Szkoła Humanitarna” było zorganizowanie w pierwszy dzień wiosny, (w przeddzień Dnia Wody), tj. 21 marca przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły happeningu w Galerii Dębickiej z okazji Światowego Dnia Wody. Na tę okoliczność uczniowie przygotowali kilka bardzo ciekawych prezentacji multimedialnych na temat oszczędzania wody i globalnym problemie jej braku na świecie. Podczas happeningu nie zabrakło również okolicznościowych występów muzycznych i widowiskowego pokazu mody ekologicznej.
  Uczennice klasy drugiej Liceum Profilowanego o profilu kreowanie ubiorów na ten czas wcieliły się w rolę modelek i prezentowały własne projekty strojów ekologicznych. Do przygotowania kreacji wykorzystały niekonwencjonalne materiały, między innymi: papier, folię, chusteczki higieniczne, siatkę ogrodową, rolki po papierze toaletowym, tekturę czy bibułę. Pokaz cieszył się dużym zainteresowaniem wśród klientów Galerii Dębickiej, a prezentowane podczas happeningu treści spotykały się z dużą uwagą i zaciekawieniem.
  Celem akcji było uwrażliwienie społeczeństwa na problemy braku dostępu do wody Krajów Globalnego Południa. Chcemy bowiem żyć w czystym środowisku, pić zdrową wodę i w miarę możliwości wspierać innych, nie stać obojętnie, gdy łamane są podstawowe prawa człowieka, a takim jest prawo dostępu do wody pitnej (zdjęcia z imprezy w załączniku – płyta DVD). http://www.mechanikdebica.edu.pl/wydarzenia.php?body=hap

  11. Przygotowanie przez młodzież prezentacji multimedialnych na temat problemów z dostępnością wody pitnej na świecie.

  Młodzież ucząca się w Technikum i liceum Profilowanym przygotowała bardzo ciekawe prezentacje multimedialne, które były prezentowane podczas realizacji projektu zarówno w naszej szkole, podczas lekcji wychowawczych dotyczących zagadnień związanym z problemem dostępności wody w krajach dalekiego południa, jak też organizowanych spotkań z uczniami innych szkół, w środowisku i społeczności lokalnej.

  12. Opracowanie materiałów i przygotowanie przez młodzież naszej szkoły, lekcji z dziećmi w przedszkolu i szkole podstawowej na temat problemów z dostępnością wody pitnej na świecie i sposobów oszczędzania wody w codziennym życiu.

  Nasi uczniowie aktywnie zaangażowali się w realizacje projektu, głównie w kwestii propagowania wiedzy wśród dzieci i rówieśników na temat problemów z brakiem dostępności wody na świecie i możliwości wpływu na tę niepokojącą w dzisiejszym świecie sytuację. Opracowali oni ciekawe lekcje ubogacone prezentacjami multimedialnymi specjalnie przygotowanymi na tą okoliczność dla dzieci z pobliskiej szkoły podstawowej Nr 11 i przedszkola Nr 7. Lekcje zostały przeprowadzone w trzech klasach szkoły podstawowej i trzech grupach wiekowych w przedszkolu. Forma i prezentowane treści jak również metody przekazu, spotkały się z wielkim zaciekawieniem wśród dzieci, które chętnie dzieliły się swoimi spostrzeżeniami na ten temat i aktywnie uczestniczyły w zajęciach.
  Udział w projekcie ,,Szkoła Humanitarna” pozwolił poszerzyć wiedzę nauczycieli i uczniów na temat globalnego wymiaru sytuacji i problemów. Uświadomił konieczność podejmowania działań na rzecz większej sprawiedliwości, równości i przestrzegania praw człowieka. Działania w projekcie pozwoliły połączyć zdobywanie wiedzy z kształtowaniem postaw odpowiedzialności za losy i rozwój świata. Uczniowie zdobywając wiedzę o globalnych powiązaniach w wymiarze kulturowym, społecznym, ekonomicznym i ekologicznym zwiększyli swoją świadomość zachodzących w świecie procesów oraz roli jaką oni sami w nich pełnią.
  W załączeniu płyta DVD na której znajdują się prezentację multimedialne i materiały wykonane przez naszych uczniów oraz zdjęcia z realizacji projektu w roku szkolnym 2010/2011.


  WRÓĆ