INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


Pieczątka szkoły

Sprawozdanie z realizacji projektu „Szkoła Humanitarna”

Nazwa szkoły:    Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy

Adres:   Ul. Rzeszowska 78 39 – 200 Dębica

Koordynatorka:   mgr inż. Renata Zielińska

Okres sprawozdawczy  - I semestr 2010/2011r.

1.      Sprawozdanie z działania Klubu Szkoły Humanitarnej

Liczba członków Klubu:  54

Z ilu klas:  6

Czy spotkania Klubu odbywają się regularnie?  Tak

Jak często?  raz w tygodniu

Proszę zaznaczyć, które działania zostały już zrealizowane przez Klub Szkoły Humanitarnej:

 Działania

Tak

Nie

Opracowanie regulaminu Klubu

 

 

Wydanie gazetki, bloga, strony internetowej itp

 

 

Dystrybucja pisma „Pomagamy”

 

Stworzenie szkolnej biblioteczki z literaturą i filmami na temat kluczowych zagadnień projektu

 

Opracowanie Przewodnika Szkoły Humanitarnej  zawierającego wskazówki na temat codziennych działań na rzecz globalnej odpowiedzialności

 

Inne działania Klubu:

  1. Przeprowadzenie wśród uczniów kampanii reklamowej o projekcie i naborze do Szkolnego Klubu Humanitarnego – wykonanie ulotek, informacje w gazetce szkolnej oraz przez radiowęzeł.
  2. Udział  w szkoleniu w Warszawie
  3. Zorganizowanie wystawy fotograficznej pt. Kraje Globalnego Południa, dostępna w głównym holu szkoły.
  4. Zorganizowanie konkursu na plakat dt. problemów dostępności wody na świecie
  5. Zamieszczanie  informacji na stronie internetowej szkoły dt. projektu
  6. Przeprowadzanie lekcji nt. celów i zadań Szkoły Humanitarnej
  7. Przygotowywanie projektów strojów ekologicznych na Światowy Dzień Wody.

2.        Sprawozdanie z przeprowadzonych lekcji z edukacji globalnej

Proszę opisać, na jakich lekcjach odbyły się zajęcia z edukacji globalnej:

Przedmiot

Temat zajęć

Wykorzystywane materiały i źródła

Klasa

Liczba uczniów uczestniczących
w zajęciach

Godzina  Wychowawcza

Woda jako prawo człowieka

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

1 N TZ

24

Godzina  Wychowawcza

Globalne współzależności

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

1 M TZ

24

Godzina  Wychowawcza

Każda kropla wody niesie życie

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

1R TZ

23

Godzina  Wychowawcza

Globalne współzależności.

W obliczu katastrofy ekologicznej.

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

1 t/e

36

Godzina  Wychowawcza

Woda jako prawo człowieka

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

1 J TZ

23

Godzina  Wychowawcza

Woda jako prawo człowieka

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

1 A TZ

25

Godzina  Wychowawcza

Woda jako prawo człowieka do rozwoju

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

1 B TZ

27

Godzina  Wychowawcza

Projekt: Humanitarna szkoła

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

2 R TZ

21

Godzina  Wychowawcza

Woda jako prawo człowieka

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

2 B TZ

28

Godzina  Wychowawcza

Woda jako prawo człowieka

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

2E/ BT

25

Godzina  Wychowawcza

Globalizacja- dobrodziejstwo czy problem współczesnego świata

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

2 A TZ

24

Godzina  Wychowawcza

Dostąp do wody prawem człowieka

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

2 N TZ

18

Godzina  Wychowawcza

Współzależności globalne

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

2 M TZ

20

Godzina  Wychowawcza

Projekt „Humanitarna szkoła” PAH- informacje

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

2 i TZ

28

Godzina  Wychowawcza

Jak zachować się w obliczu katastrofy humanitarnej

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

3 M T1

24

Godzina  Wychowawcza

Czym jest edukacja globalna

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

3 N T1

18

Godzina  Wychowawcza

Woda jako prawo człowieka, zmiany klimatyczne

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

2 J TZ

27

Godzina  Wychowawcza

Sposoby oszczędzania wody

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

3 A/E T1

28

Godzina  Wychowawcza

W obliczu katastrofy humanitarnej

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

3 B T1

19

Godzina  Wychowawcza

Jak zmiany klimatyczne naruszają prawa człowieka?

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

3 J T1

22

Godzina  Wychowawcza

Szkoła humanitarna: „Każda kropla wody niesie życie”

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

3 R T1

15

Godzina  Wychowawcza

Kraje Globalnego Południa- znaczenie dla świata

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

3 I T1

20

Godzina  Wychowawcza

Woda jako prawo człowieka

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

4 I T1

20

Godzina  Wychowawcza

Woda jako prawo człowieka

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

4 R T1

23

Godzina  Wychowawcza

Jak zmiany klimatyczne naruszają prawa człowieka

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

4 O T1

23

Godzina  Wychowawcza

Czy zmiany klimatyczne mają wpływ na prawda człowieka?

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

4 B T1

12

Godzina  Wychowawcza

Szkoła humanitarna: „Każda kropla wody niesie życie”

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

4 E  T1

24

Godzina  Wychowawcza

Woda jako prawo człowieka

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

4 N T1

19

 

Godzina wychowawcza

Czy zmiany klimatyczne wpływają na prawa człowieka.

 Woda jako prawo człowieka

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

4 M T1

24

19

Godzina wychowawcza

Jaki mamy wpływ na zmiany klimatu

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

2 U LO

12

Godzina wychowawcza

Bez wody ginie cywilizacja

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

1 L LP

27

Godzina wychowawcza

Czy zmiany klimatu mają wpływ na prawa człowieka?

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

1 Z LP

19

Godzina wychowawcza

Czym jest edukacja globalna?

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

2L/K LP

28

Godzina wychowawcza

Woda jako prawo człowieka

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

3L/K LP

21

Godzina wychowawcza

Woda jako prawo człowieka

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

1 r ZSZ

32

Godzina wychowawcza

Woda jako prawo człowieka

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

1 i ZSZ

32

Godzina wychowawcza

Sposoby oszczędzania wody

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

2 r ZSZ

19

Godzina wychowawcza

Woda jako prawo człowieka

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

2 i ZSZ

16

Godzina wychowawcza

Woda jako prawo człowieka

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

2 t ZSZ

29

Godzina wychowawcza

„Chrońmy Ziemie”- jak chronić naturalne surowce ziemi- film

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

2 p ZSZ

26

Godzina wychowawcza

Woda w procesach przemysłowych

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

3k/r ZSZ

22

Godzina wychowawcza

Współzależności globalne

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

3 e ZSZ

26

Godzina wychowawcza

Woda w procesach przemysłowych

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

3r ZSZ

21

Godzina wychowawcza

Woda w procesach przemysłowych

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

3 o/r ZSZ

21

 

Razem

799

3.        Sprawozdanie z realizacji projektu uczniowskiego

Klub Szkoły Humanitarnej:

  1. rozpoczął realizację projektu uczniowskiego

Proszę wypełnić poniższą tabelę:

 Tytuł projektu

Woda źródłem życia !!!

Cele projektu

  

Kampania informacyjna i jej narzędzia

Propagowanie wśród uczniów szkoły informacji na temat problemów
z dostępnością wody na świecie oraz formy pomocy.

Grupa docelowa

(np. uczniowie, rodzice, społeczność lokalna itp.) 

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II.

Uczniowie zaprzyjaźnionych szkół.

Społeczność miasta.

Liczba odbiorców projektu

Nieograniczona

Liczba uczniów i uczennic realizujących projekt

54

Planowane działania

 

 

 

 

 

Spotkania i dyskusje na temat oszczędzania wody.

Spotkania z ludźmi aktywnie działającymi w Organizacjach humanitarnych.

Projektowanie i drukowanie ulotek oraz ich propagowanie wśród uczniów
i lokalnej społeczności.

Rozpowszechnianie wśród uczniów materiałów filmowych ze strony internetowej PAH.

Umieszczanie artykułów w gazetce szkolnej i lokalnej dotyczących problemów niedostatku wody na świecie.

Propagowanie projektu w formie audycji przez radiowęzeł szkolny i lokalne radio
i telewizję.

Harmonogram działań

 

  

 

Zbieranie informacji na temat globalnego problemu wody (biblioteka, strony internetowe) – wrzesień 2010

Promowanie idei szkoły Humanitarnej – wrzesień/październik 2010

Założenie Klubu Szkoły Humanitarnej – październik 2010

Spotkania członków KSH i realizacja założonych celów – wrzesień – grudzień.

Zakładane rezultaty projektu

  

 

Uświadomienie społeczności szkolnej i lokalnej problemów z brakiem wody
w świecie i wpływ jednostki na poprawę sytuacji.

Sposoby oszczędzania wody w codziennych czynnościach w gospodarstwie domowym.

Zainteresowanie władz lokalnych tym problemem i uzyskanie ich przychylności
w działaniach.

 

4.      Co sprzyjało, a co utrudniło realizację poszczególnych elementów projektu Szkoła Humanitarna w Waszej szkole?

Proszę wypełnić tabelę:

 

Działalność Klubu Szkoły Humanitarnej

Lekcje z edukacji globalnej

Realizacja projektu uczniowskiego przez Klub Szkoły Humanitarnej

Czynniki sprzyjające

 

Baza techniczna szkoły.

Dostęp do Internetu.

Przychylność Dyrekcji Szkoły.
Otwartość nauczycieli.

Aktywność młodzieży.  

 

Zaangażowanie nauczycieli.

Zainteresowanie uczniów.

Szeroki dostęp do materiałów edukacyjnych.

Podejmowanie innowacji pedagogicznych.

 

Aktywna młodzież, chętnie włączająca się
w różne inicjatywy
w środowisku szkolnym
i lokalnym.

Współpraca z lokalnymi Szkołami, Organizacjami, Firmami, Instytucjami.

Czynniki utrudniające

 

Brak dostatecznych środków finansowych

 

Brak

 

Brak dostatecznych środków finansowych

Data: 14.01.2011

Sprawozdanie sporządził:

Zespół  ds. Współpracy z PAH
WRÓĆ