INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


Działalność Szkolnego Ośrodka Kariery w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana pawła II w Dębicy rozpoczęła się dnia 01.10.2005 r. Funkcjonowanie Szkolnego Ośrodka Kariery oparte jest na realizacji zadań zgodnych z założeniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dn. 7 stycznia 2003 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz na podstawie wytycznych określonych przez Podkarpacką Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie jako jednostkę nadzorują działalność Szkolnego Ośrodka Kariery.

Wstecz

Wstecz

Aktualności

"Czas na plan - decyduj o swojej przyszłości" to kampania społeczna skierowana głównie do młodych ludzi, którzy stoją przed wyborem kierunku studiów, a co za tym idzie - przyszłej scieżki kariery. Ma ona na celu zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na problemy współczesnego rynku pracy. czytaj dalej


Pomysłodawca:
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie we współpracy z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej działajacym przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie.Pomysłodawcą jest: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie we współpracy z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej działajacym przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie.

Cele Kampanii:c Kampania "czas na plan.pl - decyduj o swojej przyszłosci" ma na celu dotarcie do uczniów szkół średnich, studentów i absolwentów, osób z wykształceniem średnim i wyższym, bezrobotnych oraz przekazanie istotnych kwestii związanych z problematyką rynku pracy, propagowanie informacji nt. właściwego planowania kariery zawodowej, w szczególnosci osób młodych, które stoją przed decyzją dotyczacą wyboru profilu kształcenia.
Kampania ma uświadomić uczniom i absolwentom szkół średnich wage trafności wyboru przyszłosciowych kierunków studiów oraz podkreslić istnienie problemu przedsiębiorstw ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy, związanego bezpośrednio z niedostosowaniem umiejętności oraz kwalifikacji osób bezrobotnych, często młodych ludzi zaraz po studiach, do wymagan współczesnego rynku pracy.

Adresaci Kampanii:

* uczniowie i absolwenci szkół średnich,
* studenci,
* absolwenci studiów licencjackich i magisterskich,
* osoby bezrobotne, pragnące podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.

Zadania

Projekt zakłada m.in. przekazywanie informacji nt.:

* przyszłościowych kierunków studiów i zawodów,
* planowania własnej kariery zawodowej,
*możliwosci rozwoju osobistego,
* własnych predyspozycji do wykonywania określonego zawodu,
*obecnej sytuacji na rynku pracy w Polsce i UE,
* sposobów aktywnego poszukiwania pracy,
*wymagań stawianych przez pracodawców.

Inicjatorzy Kampanii pomogą:
* stworzyć indywidualny profil zawodowy,
* zbadać preferencje zawodowe, określając właściwy kierunek rozwoju,
* przeanalizować najważniejsze cechy osobowości,
* skorzystać nieodpłatnie ze szkoleń dotyczących tematyki rynku pracy,
* otrzymać oferty pracy w Polsce i UE,
* zwiększyć szanse na zatrudnienie.

Uczestnikom projektu przekazywane będą także komplety materiałów zawierających informacje o szkoleniach, kursach, możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz o obecnej sytuacji na rynku pracy.

Wydarzenia

Otwarcie Szkolnego Ośrodka Kariery

Kampania "Czas na plan" 2007

        W dniu 17 kwietnia 2007 r. uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy wzieli udział w kampanii "Czasna plan - Przekuć edukację w życiowy sukces". Szkolenie odbyło sie w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, gdzie uczniowie wysłuchali wykładów na temat obecnej sytuacji na rynku pracy w Polsce i UE, przyszłościowych kierunków studiów oraz wymagań stawianych przez pracodawców.
        Ponadto wzieli udział w warsztatach określających własne predyspozycje zawodowe, planowania własnej kariery zawodowej oraz sposobów aktywnego poszukiwania pracy.

II Dni Kariery w powiecie dębickim

        W dniach 14 i 15 marca, w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy odbyły się II Dni Kariery w powiecie dębickim. Organizatorem imprezy było Starostwo Powiatowe w Dębicy- Wydział Edukacji, Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji, Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy oraz Szkolny Ośrodek Kariery w Zespole Szkół Nr 4 w Dębicy. Prowadzącymi byli Anna Depa- doradca zawodowy z Zespołu Szkół Nr 4 w Dębicy i Marcin Słota- doradca zawodowy z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy.
         Dni Kariery zostały w tym roku rozłożone na dwa dni . W piątek - 14 marca wysłuchano bardzo ciekawych tematycznych prelekcji.
        Młodzież klas gimnazjalnych , miała możliwość uzyskania pełnych i najbardziej aktualnych informacji o ofercie edukacyjnej wszystkich szkół średnich i zawodowych działających w naszym powiecie na przygotowanych specjalnie stoiskach oraz zapoznać się z prezentacjami multimedialnymi tych szkół. Zwiedzano również szkolną pracownię obrabiarek sterowanych numerycznie. W sobotę 15 marca, z wymienionych atrakcji, mieli możliwość skorzystać głównie rodzice i gimnazjaliści oraz inne osoby zainteresowane.
        Obok szkół na Dniach Kariery swoje stoiska prezentowały również: Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, Centrum Kształcenia Praktycznego, Ochotniczy Hufiec Pracy, Młodzieżowe Centrum Kariery oraz współpracujące ze szkołami w realizacji poszczególnych kierunków kształcenia firmy: Prografix, Arkus & Romet, Skanska S.A..
        Tegoroczne Dni Kariery cieszyły się ogromnym zainteresowaniem gimnazjalistów i wszystkich osób zaproszonych. Idea ta będzie z pewnością kontynuowana w latach następnych.

Opis działań, usługi, zadania Szkolnego Ośrodka Kariery

Podstawowym celem działań realizowanych przez Szkolny Ośrodek Kariery jest:

1. Udzielanie pomocy młodym ludziom uczącym się lub debiutującym na rynku pracy,

2. Podejmowanie działań na forum szkolnym oraz w zakresie współpracy z partnerami lokalnego rynku pracy,

3. Współpraca z rodzicami.

Cele te realizowane są w sposób następujący:

Ad.1. Pomoc młodym ludziom uczącym się lub debiutującym na rynku pracy:
a) zapewnienie specjalistycznej pomocy młodzieży w podejmowaniu optymalnych decyzji w zakresie prawidłowego wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia,
b) kształtowanie u młodzieży umiejętności autoprezentacji na rynku pracy:
c) przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych,
d) symulacje kontaktów z ewentualnym pracodawcą: korespondencyjnych, telefonicznych, osobistych,
e) przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej za pomocą uzmysłowienia jej konieczności podejmowania świadomych i rozważnych decyzji,
f) uświadomienie młodym ludziom konieczności konfrontowania swoich predyspozycji psychofizycznych, potrzeb i wartości z obiektywnymi wymaganiami stawianymi przez współczesny rynek pracy,
g) udzielanie młodym ludziom pomocy przy rozwiązywaniu problemów dotyczących dalszej edukacji lub związanych z karierą zawodową za pomocą porad indywidualnych i zajęć grupowych,
h) kreowanie wśród młodzieży aktywnej postawy, przezwyciężania bierności, uczenia radzenia sobie w sytuacjach trudnych czy stresowych,
i) kształtowanie wśród młodzieży postaw współpracy z innymi, umiejętności pracy w zespole, dostrzegania potrzebujących i chęci pomocy rówieśnikom (np. w ramach systemu korepetycji),
j) wyrobienie w młodych ludziach wchodzących na rynek zatrudnienia pozytywnych postaw wobec pracy, przygotowanie ich do roli pracownika,
k) zapoznanie młodzieży z takimi dziedzinami jak: podstawowe zagadnienia prawa pracy, przedsiębiorczość i samozatrudnienie itp.,
l) udostępnianie wszystkim zainteresowanym posiadanych zasobów informacji zawodowej.

Ad.2. Działania na forum szkolnym oraz w zakresie współpracy z partnerami lokalnego rynku pracy:
a) uczestniczenie w istniejącym już wewnątrzszkolnym systemie doradztwa zawodowego lub budowanie go,
b) współpraca z Radą Pedagogiczną danej szkoły obejmująca np. koordynację działań wszystkich nauczycieli na rzecz poradnictwa zawodowego i przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej lub edukacyjnej, szkolenia Rady Pedagogicznej w ramach wewnątrzszkolnych systemów doskonalenia pracy nauczycieli,
c) udzielanie w razie potrzeby pomocy innym placówkom edukacyjnym w prowadzeniu orientacji edukacyjno - zawodowej,
d) zbieranie, aktualizacja i upowszechnianie informacji o zawodach, możliwościach kształcenia oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz o rynku pracy w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim,
e) współpraca z instytucjami wspierającymi działania w zakresie doradztwa zawodowego: Powiatowe Urzędy Pracy, Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przy Wojewódzkich Urzędach Pracy, poradnie psychologiczno - pedagogiczne, Centra Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, Młodzieżowe Centra Kariery itp.,
f) uczestnictwo w giełdach i targach pracy, imprezach edukacyjnych itp.,
g) udział szkolnych doradców zawodowych w spotkaniach, seminariach i szkoleniach prezentujących nowe trendy i kierunki rozwoju poradnictwa zawodowego w Polsce i na świecie, treningach wiedzy i umiejętności szkolnego doradcy zawodowego.
Ad.3. Współpraca z rodzicami:

a) prezentacja założeń SzOK oraz przekonanie rodziców uczniów co do celowości i konieczności istnienia ośrodka,
b) indywidualna współpraca z rodzicami uczniów mających problemy z nauką w szkole, wyborem przyszłej drogi edukacyjnej i zawodowej,
c) spotkania dla rodziców w zakresie kształtowania w nich umiejętności towarzyszenia dzieciom w podejmowaniu przez nie świadomych wyborów,
d) indywidualne i grupowe zajęcia dotyczące kształtowania w rodzicach akceptacji wyborów dokonywanych przez dzieci,
e) porady dotyczące wyboru ścieżki edukacyjnej dzieci na podstawie przeprowadzonej diagnozy zainteresowań, oceny predyspozycji zawodowych, rozmów doradczych,

Regulamin Szkolnego Ośrodka Kariery

1. Ze Szkolnego Ośrodka Kariery mogą korzystać uczniowie oraz nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II, a także absolwenci oraz osoby z innych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

2. SzOK jest czynny przez 5 dni w tygodniu, wg. podanego harmonogramu.

3. Odwiedzający mają prawo korzystać z dostępnej bazy techniczno-dydaktycznej i materiałów informacyjno-edukacyjnych.

4. Wszyscy korzystający z usług centrum podlegają ewidencjonowaniu w prowadzonym przez centrum rejestrze.

5. Wydruk dokumentów można dokonać po uzyskaniu aprobaty opiekuna SzOK.

6. W czasie pobytu w SzOK należy zachować spokój, ład i porządek.

7. Korzystający petenci nie mogą usuwać i poprawiać cudzych dokumentów.

8. Na komputerach SzOK nie wolno instalować oprogramowania przyniesionego z zewnątrz.

9. Bez zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia nie wolno włączać i wyłączać żadnych urządzeń znajdujących się w pomieszczeniach, a także zmieniać istniejących między nimi połączeń.

10. W przypadku celowego zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu, sprawca zdarzenia jest zobowiązany do poniesienia kosztów naprawy lub odkupienia sprzętu.

Regulamin obowiązuje wszystkie osoby korzystające ze Szkolnego Ośrodka Kariery.


Godziny otwarcia

PONIEDZIAŁEK   10.00 - 12.30
WTOREK    11.30 - 13.30
ŚRODA    9.00 - 12.00
CZWARTEK   10.00 - 13.00
PIĄTEK   10.30 - 13.00

Kontakt

Marcin Słota - szkolny doradca zawodowy
Szkolny Ośrodek Kariery (gabinet nr 8)
tel. 014 6818 080 wew. 40
e-mail:
doradcazawodowy@vp.pl
Zdjęcie
ORGANIZACJE SZKOLNE
AGENDY SZKOLNE
LOSOWE ZDJĘCIE

ZdjęcieLINKI

Starostwo Powiatowe

PCEN

OKE

MEN

KO

Moodle System
Polski/Polish
Angielski/English
Niemiecki/Deutsch
page rank